Публікація:
Інтегральні моделі компараторної ідентифікації та їх застосування для розпізнавання зорової інформації

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2010

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

У дисертації розроблено інтегральні моделі й методи аналізу сенсорних систем в умовах обмежень на множину вхідних сигналів на базі методу компараторної ідентифікації, розглянуто питання практичного застосування отриманих методів і моделей у технічних системах розпізнавання і відтворення кольору. Розроблено інтегральні моделі компараторної ідентифікації колірної інерції для двох практично важливих випадків: спектрального складу, що змінюється в часі, і постійного спектрального складу зі змінюваною в часі інтенсивністю. Розроблено інтегральну модель перетворення зорової інформації, що враховує явище іррадіації зору. Вирішено задачу структурної компараторної ідентифікації для низки інтегральних операторів у гільбертових просторах. Розглянуто випадок обмеження множини вхідних сигналів на випадок позитивного конусу. Вибір такого виду простору й операторів обумовлений їх поширенням у психофізичних і технічних задачах. Введено поняття сімейства предикатів, на основі якого можна компараторним методом ідентифікувати як стаціонарні, так і нестаціонарні лінійні системи. Розроблено методику експериментальної перевірки характеристичних властивостей математичних моделей, впроваджену у ТОВ НТЦ АН ПРЕ в науково-технічній розробці "Універсальний мультимедійний інтерактивний стрілецький тренажер" (акт впровадження наводиться в додатках). In the dissertation integrated models and methods of the touch systems analysis in the conditions of entrance signals set restrictions on the basis of a comparator identifications method are developed, questions of practical application of the received methods and models in technical recognition systems and colour reproduction are considered. Comparator identifications of colour inertia integrated models are developed for two practically important cases: spectral structure changing in time and constant spectral structure with intensity varying in time. The integrated model of transformation of the visual information, considering the sight irradiation phenomenon is developed. The structural comparator identifications problem for a number of integrated operators in Hilbert spaces is solved. The case of entrance signals set restriction on a positive cone case is considered. The choice of a similar kind of space and operators is caused by their distribution to psychophysical and technical problems. The concept of predicates family on which basis it is possible comparator method to identify both stationary, and non-stationary linear systems is entered. Possibilities of application of the developed methods and models comparator identifications in actual polygraphic problems are considered. The developed method of identified systems mathematical models characteristic properties experimental check is introduced in scientific and technological centre AN PRE Open Company in scientific and technical working out "the Universal multimedia interactive shooting training simulator".

Опис

Ключові слова

лінійний предикат, сімейство предикатів, гільбертовий простір, математичні моделі зору, зорова іррадіація, кольорова інерція, сенсорні системи, лінійний функціонал інтегрального типу, ефект нормалізації зору, linear predicate, predicates family, Hilbert space, mathematical models of sight, visual irradiation, colour inertia, effect of normalization of sight, touch systems, linear functional of integrated type

Бібліографічний опис

Супрун Т. С. Інтегральні моделі компараторної ідентифікації та їх застосування для розпізнавання зорової інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 – "Системи та засоби штучного інтелекту" / Т. С. Супрун ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Х., 2010. – 24 с.

DOI

Колекції