За технічних причин Електронний архів Харківського національного університету радіоелектроніки «ElAr КhNURE» працює тільки на перегляд. Про відновлення роботи у повному обсязі буде своєчасно повідомлено.
 

Публікація:
Criminometric Analysis of Corruption Permissiveness and Conditions of Pricing in Corrupt Services

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2019

Автори

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Національна академія правових наук України

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

All manifestations of corruption with no exceptions are formally conditioned by the deviant behaviour of individuals, who may be attributed to the entities of corruption offences. At the same time, in the theoretical context, the issue of the reason why people commit corruption crimes remains under-researched, regardless of observed universal condemnation of corruption and corrupt officials. Therefore, the main purpose of the paper is forensic analysis of the acceptability of corruption and the conditions for the formation of corruption services cost. Methods of typology and forensic modelling allowed achieving of the purpose. It has been established that each category of civil servants corresponds to a certain level of discipline and responsibility that, in its turn, corresponds to the importance of the functions performed by employees of the relevant category and the risks of misuse of these functions. The article has defined conditions of corruption permissiveness – the conditions under which the corresponding deviant behaviour with all its attendant risks becomes attractive in the minds of potential entities of corruption crimes. The most important condition for permissiveness of corrupt behaviour for a person providing unlawful corrupt benefit will be the fact that this benefit by its cost and value will exceed, in particular, the time spent by him or her to receive a public service in a corrupt way, associated risks, etc. At the same time, permissiveness of corrupt behaviour for a person accepting unlawful corruption benefit will always be stated if this benefit will be equal to or will exceed his or her corrupt expectations. However, the category “corruption waiting” allows, on the one hand, to identify multiple patterns of corrupt services’ pricing, and on the other hand, to develop efficient anti-corruption logic applied by the government in the process of preventing and combating corruption. All actions of a state and governing bodies should be systemic, coordinated to achieve one goal. The focuses on modernisation of anticorruption policy in the civil service, which will positively influence its activity, have been determined. Абсолютно всі прояви корупції формально обумовлюються девіантною поведінкою осіб, котрі можуть бути віднесені до суб’єктів корупційних правопорушень. У той же час, в теоретичному контексті недостатньо дослідженим залишається питання про те, чому ж люди здійснюють корупційний злочин, не дивлячись на очевидний загальнолюдський осуд корупції та корупціонерів. Тому основна мета роботи полягає у кримінометричному аналізі прийнятності корупції та умов формування ціни корупційної послуги. Досягнути поставленої мети дозволили методи типологізації та кримінометричного моделювання. Встановлено, що кожній категорії державних службовців кореспондує певний рівень дисципліни та відповідальності, що відповідає важливості функцій, які виконують службовці відповідної категорії, і ризикам неправомірного ухилення від виконання ними цих функцій. В роботі визначено умови прийнятності корупції – умов, за наявності яких, відповідна девіантна поведінка зі всіма її ризиками, стає привабливою в очах потенційного суб’єкта корупційного злочину. Найважливішою умовою прийнятності корупційної моделі поведінки для особи, яка надає неправомірну корупційну вигоду, буде те, що ця вигода за своєю ціною і цінністю буде перевищувати, зокрема, час, витрачений нею на отримання публічної послуги корупційним чином, відповідні ризики тощо. У той же час, відповідна прийнятність корупційної моделі поведінки для особи, що приймає неправомірну корупційну вигоду, буде констатуватись завжди, коли ця вигода дорівнюватиме або ж перевищуватиме її корупційні очікування. Разом з тим, категорія «корупційне очікування» дозволяє, з одного боку, визначити множинні закономірності формування ціни корупційної послуги, а, з іншого – розробити дієву антикорупційну логіку, що застосовуватиметься державою у процесі запобігання та протидії корупції. Всі дії держави та органів державної влади повинні бути системними, скоординованими на досягнення однієї мети. Зазначені напрями модернізації антикорупційної політики на державній службі, які будуть позитивно впливати на її діяльність.

Опис

Ключові слова

корупційна поведінка, корупційний податок, неправомірна вигода, прийнятність корупції, розгул корупції, хабар, ціна корупційної послуги, acceptability of corruption, bribe, corruption behaviour, corruption tax, improper benefit, price of corruption services, rampant corruption

Бібліографічний опис

Hladky V.V. Criminometric Analysis of Corruption Permissiveness and Conditions of Pricing in Corrupt Services // Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. 2019. Vol. 26(2), P.22–34.

DOI