Публікація:
Біотехнічна система призначення лікарських препаратів в дерматології

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2010

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Робота присвячена вирішенню актуальної науково-технічної задачі – розробці біотехнічної системи формування терапевтичних комплексів лікарських препаратів в дерматології, що враховує розгорнуті діагнози та індивідуальні особливості пацієнтів, несумісність препаратів, багатокритеріальне порівняння препаратів-аналогів і статистику управлінських рішень з метою підвищення ефективності медикаментозної реабілітації пацієнтів. В роботі формалізовано задачу та розроблено метод формування терапевтичних комплексів на основі розробленої штучної нейронної мережі, яка формує множину допустимих рішень та вибір найкращого відносно заданого критерію, а також її алгоритми навчання та функціювання, що враховують експертні оцінки при порівнянні препаратів-аналогів і статистику управлінських рішень. Розроблено структуру, інформаційне, алгоритмічне та програмне забезпечення біотехнічної системи і виконано її тестову перевірку. The work is devoted to solving an actual scientific and technical task – development of biotechnical system of therapeutic medical complexes in dermatology, which takes into consideration comprehensive diagnoses and patients’ individual features, incompatibility of medicine, multicriterial comparison of analogous preparates and statistics of managerial decisions for the purpose of increasing the effeciency of medicamental rehabilitation of patients. The work formalizes the task and develops the way to form therapeutic complexes on the basis of artificial neural network, which forms the set of possible decisions and the selection of the best relatively specified criteria, as well as the algorithm of its upgrading and functioning, which takes into consideration the expert appraisal while comparing the analogous preparates and the statistics of managerial decisions. We have developed the structure as well as the date, algorithmic and software support of the biotechnical system and given it a test verification.

Опис

Ключові слова

багатокритеріальне порівняння, експертна оцінка, біотехнічна система, лікарський препарат, терапевтичний комплекс, штучна нейронна мережа, алгоритм навчання, biotechnical system, medical preparate, therapeutic complex, artificial neural network, upgrading algorithm, expert appraisal, multicriterial comparison

Бібліографічний опис

Поворознюк О. А. Біотехнічна система призначення лікарських препаратів в дерматології : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 – "Біологічні та медичні прилади і системи." / О. А. Поворознюк ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Х., 2010. – 23 с.

DOI

Колекції