Публікація:
Концептуальні основи трактування сутності и оцінювання ефективності податкового контролю в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2020

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Формування податкової політики на засадах економічної ефективності, стабільності, прозорості й наближення її до міжнародних і європейських стандартів неможливе без ефективного податкового контролю. Перед податковим контролем як складовою податкової системи стоять завдання подолання нерівномірного розподілу податкового навантаження в економіці, вдосконалення неефективної системи податкових пільг, зменшення заборгованості зі сплати податків і зборів до бюджету з метою детінізації української економіки та легалізації доходів юридичних і фізичних осіб. Значимість податкового контролю особливо актуалізується через суттєву залежність доходів бюджетів всіх рівнів від податкової складової. Метою статті є дослідження сутності й оцінка ефективності податкового контролю у забезпеченні фіскальної функції податкових надходжень. Результати. Систематизація підходів до трактування сутності категорії «податко-вий контроль» дала змогу виділити інституційний, діяльнісно-цільовий і системний підходи, відповідно до яких податковий контроль виступає інститутом суспільного (дер-жавного) сектору, частиною податкової системи, цілеспрямованою діяльністю, спрямо-ваною на забезпечення ефективного функціонування фінансової системи та економіки країни в цілому. За результатами аналізу кількісних показників податкового контролю (кількості перевірок і суми донарахованих зобов’язань, яка підлягає погашенню) виявлено, що протягом 2014-2019 рр. найбільш активними з позиції податкового контролю є м. Київ, де проводиться найбільша кількість перевірок і зафіксовані найбільші суми донарахованих грошових зобов’язань, які підлягають погашенню. Висновки. З огляду на загальну динаміку податкових перевірок, протягом 2014-2019 рр. спостерігається низхідна їх тенденція, натомість як суми донарахованих грошових зобов’язань мають висхідну тенденцію, що зумовлено зростанням кількості податкових правопорушень і зростанням випадків ухиляння від сплати податку. З огляду на це запропоновано концептуальну модель гармонізації інтересів учасників податкових взаємовідносин в Україні, спрямовану на підвищення ефективності податкового контролю. The formation of tax policy on the basis of economic efficiency, stability, transpa-rency and its approximation to international and European standards is impossible without effective tax control. Tax control as a component of the tax system faces the task of overcoming the uneven distribution of the tax burden in the economy, improving the inefficient system of tax benefits, reducing arrears of taxes and fees to the budget to de-shadow the Ukrainian economy and legalize income of legal entities and individuals. The importance of tax control is especially relevant due to the significant dependence of budget revenues at all levels on the tax component. The purpose of the article is to study the essence and assess the effectiveness of tax control in ensuring the fiscal function of tax revenues. Results. Systematization of approaches to the essence interpretation of the category "tax control" allowed to identify institutional, targeted and systemic approaches, according to which tax control is an institution of the public sector, part of the tax system, targeted activities to ensure effective financial system and economy of the country as a whole. According to the analysis results of quantitative indicators of tax control (number of inspections and the amount of accrued liabilities to be repaid) it was found that during 2014-2019 the most active from the point of view of tax control is Kyiv, where are the largest number of inspections and the largest amounts accrued monetary liabilities to be repaid. Conclusion. In view of the general dynamics of tax audits, during 2014-2019 there is a downward trend, while the amounts of accrued monetary liabilities have an upward trend, due to the growing number of tax offenses and increasing cases of tax evasion. Given this, a conceptual model of harmonization of the participants’ interests in tax relations in Ukraine is proposed, aimed at improving the tax control effectiveness.

Опис

Ключові слова

податкова система, податкові надходження, податковий контроль, податкові перевірки, донараховані грошові зобов’язання, tax system, tax revenues, tax control, tax audits, accrued liabilities

Бібліографічний опис

Степаненко С. В. Концептуальні основи трактування сутності и оцінювання ефективності податкового контролю в Україні / С. В. Степаненко, С. В. Руденко // Український журнал прикладної економіки. – 2020. – Том 5, № 1. – С. 49-56.

DOI