Публікація:
Інструменти онлайн-комунікації для побудови персонального бренду HR директора компанії

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2023

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

КНУ ім. Т. Шевченка

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню основних інструментів онлайнкомунікації, які використовуються для побудови персонального бренду HR директора компанії, з’ясуванню соціальнокомунікаційного потенціалу соціальних медіа в контексті побудови персонального бренду, а також формулюванню пропозицій щодо змісту актуальної стратегії ефективного та цілісного використання інструментів онлайн-комунікації для побудови персонального бренду HR директора компанії за сучасних умов. Визначено, що персональний бренд HR директора компанії є ментальною конструкцією та соціальним капіталом, який можна вважати повноцінним соціально-комунікативним явищем, що виконує ряд функцій, серед яких функції ідентифікації, впливу, ідеологічну, професійносоціалізуючу. Потреба у створенні та подальшому просуванні персонального бренду у веб-просторі аргументована тим, що такий процес: надає конкурентну перевагу HR директору компанії на ринку праці; розкриває його соціально-комунікативний потенціал; обумовлює виникнення контенту, який може сприяти соціальній безпеці, інформаційній гігієні суспільства, а також становить інформаційне підґрунтя, на основі якого оптимізується практика управління людськими ресурсами та поліпшується економічний клімат держави. Ефективна побудова персонального бренду HR директора компанії передбачає здійснення відповідним HR директором компанії комплексу дій, заходів, охоплених комплексною моделлю побудови персонального бренду. Ця модель в узагальненому вигляді охоплює такі етапи: по-перше, суб’єктний аналіз; по-друге, формування концепції персонального бренду; по-третє, розробка стратегії побудови персонального бренду; по-четверте, створення моделі критеріїв, за якими оцінюється успішність реалізації бренд-стратегії; по-п’яте, просування в інтернет-просторі HR директора компанії. Діючи в межах цієї моделі HR директор компанії повинен також керуватись брендстратегією, що постає в якості «дорожньої карти» в процесі побудови відповідного персонального бренду. Комплексно концептуалізовано ефективність використання інструментів онлайн-комунікації для побудови персонального бренду HR директора компанії, як показник того, наскільки добре процес побудови персонального бренду відповідає потребам (очікуванням) цільової аудиторії бренду та самого HR директора компанії. Така ефективність зводиться до відношення результату (ефекту), об’єктивованого внаслідок організації процесу побудови персонального бренду, до витрат різних видів ресурсів на його досягнення, а також до цілей, котрі ставилися HR директора компанії у процесі побудови персонального бренду. Для вимірювання ефективності використання інструментів онлайн-комунікації важливими є такі групи показників ефективності: по-перше, показники рівня задоволення HR директора компанії: формальні показники (формування, посилення бажаного іміджу HR директора компанії у веб-просторі; рівень узгодження використання інструментів онлайн-комунікації із місією персонального бренду HR директора компанії та ін.); розширені показники (суб’єктивна оцінка HR директором компанії можливості бути задоволеним результатами побудови персонального бренду); по-друге, показники рівня задоволення потреб цільової аудиторії: формальні показники (частота потрапляння HR директора компанії до топ-листа блогерів, а його інформаційної продукції – до топ-листа контенту; кількість репостів; посилання на контент HR директора компанії в постах інших HR-фахівців, ЗМІ та ін.); розширені показники (відповідність і органічність використання інструментів онлайн-комунікації в рамках актуальних трендів комунікації та соціальних тренів). The dissertation focuses on examining the primary online communication tools used in constructing the personal brand of an HR company director. It aims to explore the social and communication potential of social media platforms in the context of personal branding. Furthermore, the study aims to propose an up-to-date strategy for the effective and comprehensive utilization of online communication tools in building the personal brand of the HR company director in modern conditions. The personal brand of the company's HR director is a multifaceted social and communicative phenomenon that encompasses mental structures and social capital. It serves various functions: identification, influence, ideological impact, and professional socialization. The need to establish and promote a personal brand online is justified by several factors. Firstly, it provides a competitive advantage for the HR director in the job market. Secondly, it unlocks social and communicative potential. Thirdly, the HR director generates content that contributes to societal security and information hygiene, while also providing a foundational information base for optimizing human resource management practices and improving the state's overall economic climate. Effective development of a personal brand for an HR director requires the implementation of a comprehensive model consisting of several stages. These stages include: subjective analysis, concept formation, strategy development, criteria model creation, and online promotion. Subjective analysis involves conducting a thorough self-assessment to understand one's strengths, values, and unique attributes that contribute to the personal brand. Concept formation focuses on defining the core concept and essence of the personal brand, identifying key messages, values, and positioning aligned with the HR director's professional identity. Strategy development entails setting clear objectives, identifying target audiences, determining appropriate communication channels and tactics, and crafting a consistent and authentic narrative that resonates with the desired audience. Criteria model creation involves establishing evaluation metrics such as visibility, engagement, reputation, and alignment with the desired brand image to assess the success of brand implementation. Online promotion utilizes various platforms, including social media, professional networking sites, and personal websites, to showcase the HR director's personality, expertise, and ideas. While acting within this HR model, the company director should also be guided by the brand strategy, which serves as a roadmap in the process of building an appropriate personal brand. Social networks, which are online communication tools with a specific social focus, hold significant importance in building a personal brand for an HR director in a company. The unique social orientation of these platforms enables the company's HR director to effectively engage with their target audience, fostering increased loyalty towards their personal brand and establishing themselves as an influential 'opinion leader.' The effectiveness of social networks as an online communication tool for personal brand building is also attributed to their mission-driven purpose, user-friendly registration process, versatile functionality, and the opportunity to implement various social media marketing strategies within their space. Moreover, the wide range of social network types, including informal, corporate, specialinterest, and forum-based networks, can be effectively utilized in building the personal brand of an HR director, provided that the peculiarities of each network's ecosystem and concept are taken into account. The dissertation dedicates special attention to defining the general and specific essences (communication, economic, socio-psychological, and socio-legal) as well as the significance and key components of a comprehensive strategy for utilizing online communication tools to build the personal brand of HR directors in a company. Moreover, this strategy takes into account the impact of the RussoUkrainian War on the information and communication space. The defined strategy is characterized as a dynamic and cohesive system of actions undertaken by the HR director, encompassing specific goals and both short- and long-term plans. It aims to: firstly, identify a range of effective online communication tools suitable for building a personal brand; and secondly, implement coordinated methods and techniques for utilizing these tools. The implementation of this strategy entails enhancing information security within society, while bolstering the competitive advantages, popularity, and profitability (i.e., increased social capital) of the HR director's personal brand. Furthermore, this strategy supports the stability and further development of the personal brand's relationship with its target audience, which remains uncertain amid the ongoing war in Ukraine. The effectiveness of utilizing online communication tools for building the personal brand of an HR director in a company is comprehensively conceptualized as an indicator of how well the personal brand-building process meets the needs and expectations of the target audience and the HR director themselves. This efficiency is identified by the author of the dissertation in relation to the outcomes achieved through organizing the personal brand-building process, the resources invested, and the goals associated with the HR director's personal brand. To assess the effectiveness of online communication tool usage, the following groups of performance indicators are significant: Firstly, indicators of the HR director's satisfaction level, including formal indicators (establishing and reinforcing the desired image of the HR director in the online space, alignment of online communication tool usage with the mission and personal brand of the HR director, etc.) and extended indicators (subjective assessment of the HR director's satisfaction with the results of personal brand-building). Secondly, indicators of the target audience's satisfaction level, encompassing formal indicators (frequency of the HR director's inclusion in top blogger lists, visibility of their information products in prominent content lists, number of reposts, and links to the HR director's content from other HR professionals and media) and extended characteristics (alignment and organic use of online communication tools in line with current communication trends and social dynamics).

Опис

Ключові слова

інструменти онлайн-комунікації, персональний бренду директора компанії, персональний бренд

Бібліографічний опис

Стратюк В. Р. Інструменти онлайн-комунікації для побудови персонального бренду HR директора компанії : дис. … д-ра філос. : 061 “Журналістика” / Стратюк Вікторія Русланівна ; М-во освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2023. – 296 с.

DOI