Публікація:
Аналіз сигналів на базі перетворень Вігнера та Чої-Вільямса в методах дистанційного радіозондування геокосмосу

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2012

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

В дисертації розроблені методи підвищення інформативності дистанційного радіозондування, що використовуються у фізиці геокосмосу та космічній радіофізиці, шляхом застосування для аналізу та обробки сигналів нелінійних перетворень Вігнера (ПВ) та Чої-Вільямса (ПЧВ). Це дозволило суттєво уточнити часо-частотну структуру та фізичні параметри ряду збурень, що виникають у геокосмосі під впливом потужних нестаціонарних джерел енерговиділення, зокрема, вибухів вулканів, сонячних спалахів тощо. Робота є одним з етапів фундаментальних досліджень надскладних процесів у відкритих нелінійних динамічних системах Земля - атмосфера - іоносфера - магнітосфера та Сонце - міжпланетне середовище - магнітосфера - іоносфера - атмосфера - Земля, а її результати використано під час розв'язання проблеми створення адекватної моделі таких процесів. Thesis actual science task is increasing of informational content of remote radiosonde methods using Wigner and Choi-Williams nonlinear transformations signals analysis and treatment. These methods are used in geospace physics and space radiophysics. It allowed to significantly improve time-frequency structure and physical parameters of disturbances, which occurs in geospace during the influence of powerful nonstationary sources of energy, such as volcano explosions, solar flares. This thesis is a one of stages of fundamental researches of extremely complex processes in opened nonlinear dynamical systems Earth – atmosphere – ionosphere – magnetosphere and the Sun – interplanetary environment – magnetosphere – ionosphere – atmosphere – Earth. Thesis results were used in task solving of adequacy model creation of such processes.

Опис

Ключові слова

перетворення Вігнера, перетворення Чої–Вільямса, клас перетворень Коена, аналіз сигналів, дистанційне радіозондування, космічна радіо-фізика, геокосмос, Wigner transform, Choi–Williams transform, Cohen's class of transforms, signal analysis, remote radio sounding, space radio physics, geospace

Бібліографічний опис

Вишнівецький О. В. Аналіз сигналів на базі перетворень Вігнера та Чої-Вільямса в методах дистанційного радіозондування геокосмосу : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 "Радіофізика" / О. В. Вишнівецький ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. - Х., 2012. - 20 с.

DOI

Колекції