Публікація:
Метод R-функцій та нелінійний метод Гальоркіна у задачах математичного моделювання нестаціонарних течій в’язкої теплопровідної рідини

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2022

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об’єкт дослідження – нестаціонарні гідродинамічні процеси у в’язкій не-стисливій рідині, що описуються нелінійними системами рівнянь відносно фу-нкції течії та температури. Мета роботи – застосування методу R-функцій та нелінійного методу Гальоркіна для розв’язання задачі математичного моделювання плоскопаралельної нестаціонарної течії в’язкої нестисливої теплопровідної рідини в плоскій однозв’язній обмеженій області з кусково-гладкою межею (нелінійна задача). Методи дослідження – структурний метод (метод R-функцій) та нелінійний метод Гальоркіна для нестаціонарних задач. У кваліфікаційній роботі було розглянуто математичні моделі плоскопаралельної нестаціонарної течії в’язкої нестисливої теплопровідної рідини, основні поняття теорії R-функцій та нелінійного методу Гальоркіна, застосовано метод R-функцій та нелінійний метод Гальоркіна для розв’язання задачі розрахунку течії в’язкої теплопровідної нестисливої рідини у прямокутній області. Було розроблено алгоритм розв’язання поставленої задачі та виконано його програмну реалізацію у пакеті Mathematica 11, здійснено обчислювальні експерименти та проведено їх аналіз.

Опис

Ключові слова

в’язка рідина, нелінійний метод Гальоркіна, метод R-функцій, нестаціонарна плоскопаралельна течія, наближення Бусінеска, рівняння Нав’є-Стокса

Бібліографічний опис

Курлов Є. Е. Метод R-функцій та нелінійний метод Гальоркіна у задачах математичного моделювання нестаціонарних течій в’язкої теплопровідної рідини : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 113 Прикладна математика / Є. Е. Курлов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 105 с.

DOI