Кваліфікаційні роботи магістрів (Маг_ПЕЕА)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 20 з 35
 • Публікація
  Дослідження застосування методів колориметрії для вимірювання кольору
  (2022) Чешко, Є. Л.
  Метою магістерської роботи є вдосконалення методів і створення технічного засобу для колориметричного експрес-контролю якості матеріалів, підвищення точності та вірогідності отриманих результатів за рахунок використання методів статистичного аналізу результатів вимірювань.
 • Публікація
  Метрологічні аспекти колориметричного методу
  (2022) Бабін, Р. Р.
  Мета дослідження – удосконалення методів і створення технічного засобу для колориметричного експрес-контролю якості матеріалів та виробів, підвищення точності та вірогідності отриманих результатів за рахунок використання методів статистичного аналізу результатів вимірювань. Обґрунтування вибору теми дослідження. У сучасній промисловості колориметрія має цілу низку переваг перед іншими методами, наприклад перед ваговим аналізом.
 • Публікація
  Розробка в Workbench симулятора піродетектора та аналіз його характеристик
  (2022) Олійник, В. К.
  Метою роботи є дослідження властивостей деяких піродетекторів одного із ведучих виробників, компанії Eltec Instruments, Inc. (США), як найбільше документованою серед інших виробників. Об’єктами дослідження є двадцять моделей піродетекторів вищеназваного виробника. Для кожного піродетектора розроблені алгоритми розрахунків, з метою полегшення сприйняття інформації представлені числові значення, виконані відповідні розрахунки та побудовані графіки кожного піродетектора.
 • Публікація
  Дoслiджeння мaтeмaтичних мeтoдiв для вирiшeння прямих тa звoрoтних зaвдaнь нeстaцioнaрнoї тeплoпрoвiднoстi
  (2022) Грищeнкo, О. Ю.
  Мeтoю рoбoти є рoзрoбкa eфeктивних мeтoдiв нeруйнiвнoгo кoнтрoлю ширoкoгo клaсу мaтeрiaлiв тa вирoбiв мeтoдoм тeплoвої дeфeктoмeтрiї тa тeплoвої тoмoгрaфiї. Для дoсягнeння вкaзaнoї мeти у мaгiстeрськiй рoбoтi рoзглянутo вирiшeння нaступних зaвдaнь нaукoвoгo хaрaктeру: – дoслiджeння мaтeмaтичних мeтoдiв для вирiшeння прямих тa звoрoтніх зaвдaнь нeстaцioнaрнoї тeплoпрoвiднoстi, щo лeжaть в oснoвi тeплoвoї дeфeктoмeтрiї тa тoмoгрaфiї; – aнaлiз мoдeлeй прoцeсiв тeплoвoї дeфeктoмeтрiї тa тoмoгрaфiї, щo бaзуються нa рoзрoблeних мeтoдaх; – дoслiджeння прaктичних прoцeдур тeплoвoї дeфeктoмeтрiї тa їх oптимiзaцiя.
 • Публікація
  Розробка моделі IoT для обміну інформації в мережах з радіотрансиверами ESP8266 та CC2538
  (2021) Заянчуковський, О. Г.
  Тема магістерської кваліфікаційної роботи – розробка оптимальної моделі обміну даними у бездротовій сенсорній мережі з використанням трансиверів ESP8266 та СС2538 з підтримкою мережевих стандартів Wi-Fi та IEEE 802.15.4. Мета магістерської роботи: дослідження теорії роботи та оптимальних рішень при розробці оптимальних моделей обміну даними у бездротових сенсорних мережах із підвищеними вимогами до енергоспоживання кінцевих пристроїв. В процесі роботи було розглянуто основні підходи до побудування структури та моделювання бездротових сенсорних мереж за допомогою теорії графів. Досліджено алгоритми керування топологією мережі для зменшення рівня інтерференції та підвищення відмовостійкості мереж, а також для підвищення автономності пристроїв у мережах за рахунок оптимізації енергоспоживання. Розглянуто алгоритми геомаршрутизації у бездротових сенсорних мережах із сітчастою топологією та можливість визначення відносних та абсолютних координат пристроїв у мережі.
 • Публікація
  Розробка структури аналізатора параметрів нелінійності радіоелектронних пристроїв
  (2022) Єфімов, М. О.
  Об’єкт дослідження – Розробка структури аналізатора параметрів нелінійності радіоелектронних пристроїв. Метою кваліфікаційної роботи є розробка та оптимізація програмного продукту з метою оптимізації та поліпшення аналізу параметрів нелінійності радіоелектронних пристроїв . Проаналізовано існуючі пристрої для пошуку та аналізу параметрів нелінійності радіоелектронних пристроїв. Проведено порівняння існуючих нелінійних локаторів, ознайомлення з їх перевагами та недоліками. Розроблено програмний продукт на базі мови програмування Java, та бази даних SQlite, для аналізу параметрів нелінійності радіоелектронних пристроїв, з метою їх ідентифікації лише по параметрам нелінійності.
 • Публікація
  Розробка біотелеметричної системи обробки інформації
  (2022) Гусейнов, А. Д.
  Об'єкт дослідження – розробка та аналіз алгоритмів обробки біотелеметричної інформації. Метою кваліфікаційної роботи є розробка та розрахунок біотелеметричної системи, методів її обробки, усунення в ній імпульсних перешкод та флуктуаційних шумів. Проаналізовано існуючі види біотелеметричних систем, їх особливості, принципи їх побудов, причини перешкод, які в них виникають. Проведено експериментальні дослідження, за результатами яких досягнуто способу уникнення та усунення імпульсних перешкод та шумів в біотелеметричних системах. Також розраховано спектральний метод, за якого можлива зчитування та обробка біотелеметричної інформації. Отримані графіки досліджень математична можуть бути застосовані для вирішення оптимізаційних задач щодо поліпшення розуміння принципів роботи та проектування біотелеметричної РЕА.
 • Публікація
  Дослідження статистичних високочастотних моделей
  (2022) Матвієнко, Д. В.
  Магістерська кваліфікаційна робота присвячена проблемі вдосконалення існуючих методів моделювання радіоелементів та електричних кіл. На підставі аналізу існуючих моделей розглянуто загальні питання математичного моделювання радіоелементів. Використано підхід до математичного моделювання радіоелементів на основі компонентних і факторних моделей полюсних компонентів та існуючі методи ідентифікації їх основних параметрів. Обґрунтовано використання узагальнених моделей за універсальними еквівалентними схемами двополюсників. Висвітлено питання математичної основи вимірювання статистичних та динамічних параметрів досліджуваних елементів. На основі запропонованої методики розроблений моделюючий пристрій для виконання експериментальних досліджень та проведено експериментальне обґрунтування результатів роботи.
 • Публікація
  Дослідження можливостей застосування засобів спектроскопії для вимірювання кольорів об`єктів
  (2022) Тітов, К. Г.
  Спектроскопія вивчає взаємодію між речовиною та електромагнітним випромінюванням. Історично спектроскопія як наука виникла щодо залежності розсіювання призмою видимого світла від довжини його хвилі. Надалі цей науковий напрямок істотно розширився, включивши дослідження будь-яких взаємодій з енергією випромінювання залежно від його довжини хвилі або частоти. Спектроскопічні дані часто подаються у вигляді спектра, графіка залежності типу відгуку, що розглядається, від довжини хвилі або частоти. Вимірювання взаємодії проби зі світлом із різною довжиною хвилі з різних галузей електромагнітного спектру. Вимірювання таких сигналів в залежності від довжини хвилі дає спектр, з чим пов'язана назва «спектроскопія». Мeтoю диплoмнoї рoбoти є дoслiджeння зaстoсyвaння зaсoбiв спeктрoскoпiї для вимiрювaння тa кoнтрoлю кoльoрy рiзних oб'єктiв. Тeмa aктyaльнa oскiльки дoзвoляє призвoдить eкспрeс-кoнтрoль якoстi мaтeрiaлiв тa вирoбiв з висoкoю швидкiстю тa дoстoвiрнiстю, дистaнцiйнo.
 • Публікація
  Лабораторний практикум з віртуального моделювання радіоавтоматичних ланок
  (2022) Муракаєв, Є. Р.
  Об'єкт дослідження – лабораторний практикум з віртуального моделювання радіоавтоматичних ланок. Мета кваліфікаційної роботи – розробка віртуального моделювання радіоавтоматичних ланок з описом видів ланок. Проаналізовано типові ланки радіоавтоматичних систем з описом схем та характеристик. Описано види з’єднань ланок в радіоавтоматичних системах. Проведена класифікація типових систем радіоавтоматики з математичним описом автоматичних систем та класифікацією типових вхідних сигналів. Розраховано оптимальну смугу пропускання і форми амплітудно-частотної характеристики фільтра та характеристик пропорційно-інтегруючих фільтрів.
 • Публікація
  Дослідження методів вимірювання параметрів НВЧ сигналів і трактів
  (2022) Кузнецов, В. Г.
  Об’єктом дослідження є процес вимірювання параметрів сигналів і трактів НВЧ. Метою роботи є підвищення точності багатозондового методу вимірювання параметрів сигналів і трактів НВЧ за рахунок оптимізації обробки інформації отриманої з датчиків. Для досягнення мети поставлено наступну задачу дослідження: Створити метод обробки сигналів датчиків, що дозволяє розрахувати прохідну потужність, модуль і фазу коефіцієнта відбиття навантаження більш точно. На основі розроблених моделей синтезована методика виконання вимірювань багатозондовим методом. Отримані результати можуть бути використані в приладобудуванні, енергетиці, в телекомунікаціях. Двоетапна процедура обробки сигналів датчиків полягає в обчисленні з сигналів датчиків проміжних змінних, шуканих змінних із проміжних змінних; алгоритми обробки, крім обчислення параметрів, дозволяють компенсувати похибку неузгодженості; оптимізація має на увазі мінімізацію цільової функції, яка у випадку методу найменших квадратів являє собою квадрат різниць обмірюваних і обчислених значень.
 • Публікація
  Дослідження багатоелементного хвилеводного напрямленого відгалужувача
  (2022) Зубов, Є. Р.
  Дана робота присвячена обчисленню параметрів напрямлених відгалужувачів та верифікації на HFSS. Актуальність роботи полягає в удосконаленні методу розрахунку багатоелементного напрямленого відгалужувача. Антено-фідерні пристрої, генераторна, приймальна, вимірювальна НВЧ апаратура містять в своєму складі напрямлені відгалужувачі. Об’єктом дослідження є процес поширення електромагнітних хвиль через напрямлений відгалужувач у прямокутному хвилеводі. Метою роботи є розрахунок конструкції багатоелементного напрямленого відгалужувача. В результаті отримані аналітичні вирази для діаметрів отворів відгалужувача і відстані між ними. Проблема данного дослідження протиріччя між результатами розрахунків та моделюванням. Запропоновано спрощений метод разрахунку діаметрів отворів напрямленого відгалужувача, який полягає в обчисленні радіусу центрального отвору на основі потрібного перехідного згасання, який відрізняється використанням коефіцієнтів бінома Ньютона, таким чином, що радіус центрального отвору ділять на коефіцієнт. Коефіцієнт є кубічний корень коефіцієнтів бінома Ньютона, де коефіцієнту кожного отвора відповідає свій коефіцієнт бінома Ньютона.
 • Публікація
  Дослiдження геометричних та фiзичних властивостей фiламенту для 3D-друку
  (2022) Якименко, О. В.
  Об’єкт дослiдження – геометричнi та фiзичнi властивостi фiламенту 3D-друку. Метою дослiдження є дослiдження та аналiз властивостей фiламенту та засобiв для виконання цiєї задачi. Предметом дослiдження в данiй роботi є процес взаємодiї випромiнювання з ниткою, дифракцiя плоскої хвилi на нитцi (фiламентовi) i дифракцiйнiй картинi, визначення геометричних розмiрiв фiламенту та її дефектiв за дифрактограмою. Як математичний опис використовується хвильове рiвняння з граничними умовами. Розв’язок хвильового рiвняння дозволяє знайти напруженiсть поля, а через напруженiсть поля – iндикатрису розсiювання . Iндикатриса розсiювання показує, як розподiляється iнтенсивнiсть вiдбитої хвилi в просторi навколо опромiненого цилiндра з фiламентом. Вiдстань мiж двома мiнiмумами на iндикатрисi дозволяє знайти дiаметр нитки. Якщо нитка опромiнюється двома джерелами, то можна визначити форму нитки, тобто зовнiшнi дефекти. Якщо аналiзували двошарову нитку, то за асиметрiєю її iндикатриси можна судити про те, чи є два шари нитки спiввiсними чи нi. Це стане в нагодi в майбутньому для виявлення внутрiшнiх дефектiв нитки.
 • Публікація
  Дослідження сприйняття кольору електронними методами
  (2022) Наумов, М. Г.
  Об'єктом дослідження є оцінка кольору за допомогою ока людини. Метою атестаційної роботи є вивчення роботи зорового апарату людини по сприянню та оцінюванню кольору та його відтінків, та подання пропозицій по створенню електронних пристроїв реалізуючи процеси колориметрії. Представлену атестаційну роботу присвячено вивченню сприяння людиною кольору та створенню рекомендацій та опануванню методів вимірювання кольору за допомогою електронних приладів по методу сприяння людським оком.
 • Публікація
  Дослідження невзаємних властивостей резонансних феритових вентилів
  (2022) Котляров, Д.В.
  Актуальність роботи полягає в удосконаленні моделі резонансного феритового вентиля для прямокутного хвилеводу. Антено-фідерні пристрої, генераторна, приймальна, вимірювальна НВЧ апаратура містять в своєму складі феритові розв’язуючі прилади, тобто феритові вентилі і циркулятори. Об’єктом дослідження є процес поширення електромагнітних хвиль через феритовий вентиль у прямокутному хвилеводі. Метою роботи є верифікація формули для втрат резонансного феритового вентиля в прямому і зворотному напрямку, а також вентильного відношення. В результаті отримані аналітичні вирази втрат резонансного феритового вентиля у прямому та зворотному напрямках, а також вентильне співвідношення за допомогою послідовних математичних перетворень. Здійснено такі перетворення. Відношення поздовжньої константи розповсюдження до поперечної константи розповсюдження замінюються відношенням тригонометричних функцій синусів та косинусів. Перетворення базується на мікрохвильовій електродинаміці, а саме використовуються формули для розподілу полів у прямокутному хвилеводі для основного типу хвилі. Подальші перетворення полягають у виведенні спільного множника з дужок та інших арифметичних перетвореннях.
 • Публікація
  Розробка структури експериментального пристрою для левітаційної плавки металів
  (2022) Хмелик, О. Г.
  Об’єкт дослiдження – фiзичнi властивостi електро-магнітної левітації. Метою дослiдження – дослiдження та розробка експерементального приладу для плавлення металлів. Предметом дослiдження в данiй роботi є процес електро-магнітної левітації та фізичних властивостей. У результаті проведено аналіз можливостей електро-магнітної левітаційної плавки.
 • Публікація
  Теплові методи контролю параметрів дроту для 3D-принтерів
  (2019) Сефіханов, І. А.
  Об'єктом дослідження є методи контролю параметрів філамента для 3D-принтерів. Метою роботи є розробка неруйнівних методів контролю геометричних параметрів та наявності дефектів діелектричних проводів, які впливають на якісні параметри, а саме на діаметр філамента, що використовується в 3D-принтерах.
 • Публікація
  Обгрунтування використання фотометричних та колориметричних методів вимірювання кольору
  (2019) Мовчан, М. В.
  Об’єктом дослідження являється колір, його поняття, сприйняття, теорія колірного зору, колірні моделі та області їх застосування. Метою роботи є обґрунтувати використання фотометричних та колориметричних методів вимірювання кольору, розробка математичної моделі колориметрії та колориметра, який працює за цією моделлю. В результаті було проведено аналіз видів колірних моделей і області їх застосування, а також виконано порівняння їх можливостей, недоліків та переваг. Розглянуто основні аспекти, виклики, методи та алгоритми фотометричного аналізу, різновиди обладнання для фотометричних вимірювань. Розроблено пристрій, призначений для визначення кольору при різній інтенсивності люмінесценції, з підвищеною точністю розширює діапазон певних кольорів, який має спрощену конструкція та метод вимірювань.
 • Публікація
  Дослідження методів агрегацій даних з ZigBee-шлюзу у ZigBee-кластер літаючої сенсорної мережі
  (2019) Фірсов, В. А.
  Об’єктом дослідження являється бездротова сенсорна мережа. Серед інших, використовуваних в сенсорних мережах, виділяється специфікація ZigBee – найбільш просунута надбудова до стандарту IEEE 802.15.4. Метою роботи є дослідження методів агрегацій даних з ZigBee-шлюзу у ZigBee-кластер літаючої сенсорної мережі. В результаті було проведено аналіз методів агрегації даних та підтверджена доцільність використовувати технології, що реалізують побудова бездротових сенсорних мереж. Бездротові сенсорні мережі (БСМ) можуть об'єднувати безліч кінцевих пристроїв в мережу, тим самим забезпечуючи обмін даними між ними, дозволяючи самоорганізуватися, обробляти і передавати дані. Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі вирішені наступні завдання: аналіз роботи бездротової сенсорної мережі, розглянуті методи агрегації даних. У роботі наведені результати експериментальних досліджень. Розроблено алгоритм агрегації даних з ZigBee-шлюза для веб-сервера ZigBee-кластера.
 • Публікація
  Оцінка застосовності колориметричних методів і пристроїв для більш достовірного вимірювання кольору
  (2019) Усов, М. В.
  Мета роботи – Оцінка застосовності колометричних методів і пристроїв для більш достовірного вимірювання кольору. Розбір програмного забезпечення яке використовується для оцінки. Метод дослідження – аналітичний та практичний спосіб оцінки застосовності колометричних методів і пристроїв для більш достовірного вимірювання кольору з використанням програмного забезпечення, такого як, TECHKON ExPresso Pro та TECHKON Photolab та пристроїв таких як, автоматичний колориметр Koehler K13300, цифровий мікроскоп DigitalMicroScope DMS 910 та інших. Розроблена аналітична модель и алгоритм числового розрахунку може застосовуватись при оцінці колориметричних методів. У розділі "Охорона праці" проведено «аналіз умов праці на робочому місці проектувальника», виявлені небезпечні фактори и методи їхньої локалізації.