Кафедра проектування та експлуатації електронних апаратів (Маг_ПЕЕА)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 35
 • Документ
  Дослідження застосування методів колориметрії для вимірювання кольору
  (2022) Чешко, Є. Л.
  Метою магістерської роботи є вдосконалення методів і створення технічного засобу для колориметричного експрес-контролю якості матеріалів, підвищення точності та вірогідності отриманих результатів за рахунок використання методів статистичного аналізу результатів вимірювань.
 • Документ
  Метрологічні аспекти колориметричного методу
  (2022) Бабін, Р. Р.
  Мета дослідження – удосконалення методів і створення технічного засобу для колориметричного експрес-контролю якості матеріалів та виробів, підвищення точності та вірогідності отриманих результатів за рахунок використання методів статистичного аналізу результатів вимірювань. Обґрунтування вибору теми дослідження. У сучасній промисловості колориметрія має цілу низку переваг перед іншими методами, наприклад перед ваговим аналізом.
 • Документ
  Розробка в Workbench симулятора піродетектора та аналіз його характеристик
  (2022) Олійник, В. К.
  Метою роботи є дослідження властивостей деяких піродетекторів одного із ведучих виробників, компанії Eltec Instruments, Inc. (США), як найбільше документованою серед інших виробників. Об’єктами дослідження є двадцять моделей піродетекторів вищеназваного виробника. Для кожного піродетектора розроблені алгоритми розрахунків, з метою полегшення сприйняття інформації представлені числові значення, виконані відповідні розрахунки та побудовані графіки кожного піродетектора.
 • Документ
  Дoслiджeння мaтeмaтичних мeтoдiв для вирiшeння прямих тa звoрoтних зaвдaнь нeстaцioнaрнoї тeплoпрoвiднoстi
  (2022) Грищeнкo, О. Ю.
  Мeтoю рoбoти є рoзрoбкa eфeктивних мeтoдiв нeруйнiвнoгo кoнтрoлю ширoкoгo клaсу мaтeрiaлiв тa вирoбiв мeтoдoм тeплoвої дeфeктoмeтрiї тa тeплoвої тoмoгрaфiї. Для дoсягнeння вкaзaнoї мeти у мaгiстeрськiй рoбoтi рoзглянутo вирiшeння нaступних зaвдaнь нaукoвoгo хaрaктeру: – дoслiджeння мaтeмaтичних мeтoдiв для вирiшeння прямих тa звoрoтніх зaвдaнь нeстaцioнaрнoї тeплoпрoвiднoстi, щo лeжaть в oснoвi тeплoвoї дeфeктoмeтрiї тa тoмoгрaфiї; – aнaлiз мoдeлeй прoцeсiв тeплoвoї дeфeктoмeтрiї тa тoмoгрaфiї, щo бaзуються нa рoзрoблeних мeтoдaх; – дoслiджeння прaктичних прoцeдур тeплoвoї дeфeктoмeтрiї тa їх oптимiзaцiя.
 • Документ
  Розробка моделі IoT для обміну інформації в мережах з радіотрансиверами ESP8266 та CC2538
  (2021) Заянчуковський, О. Г.
  Тема магістерської кваліфікаційної роботи – розробка оптимальної моделі обміну даними у бездротовій сенсорній мережі з використанням трансиверів ESP8266 та СС2538 з підтримкою мережевих стандартів Wi-Fi та IEEE 802.15.4. Мета магістерської роботи: дослідження теорії роботи та оптимальних рішень при розробці оптимальних моделей обміну даними у бездротових сенсорних мережах із підвищеними вимогами до енергоспоживання кінцевих пристроїв. В процесі роботи було розглянуто основні підходи до побудування структури та моделювання бездротових сенсорних мереж за допомогою теорії графів. Досліджено алгоритми керування топологією мережі для зменшення рівня інтерференції та підвищення відмовостійкості мереж, а також для підвищення автономності пристроїв у мережах за рахунок оптимізації енергоспоживання. Розглянуто алгоритми геомаршрутизації у бездротових сенсорних мережах із сітчастою топологією та можливість визначення відносних та абсолютних координат пристроїв у мережі.