Публікація:
О некоторых примерах на ниве практических образовательных технологий для сотрудников библиотек

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2017

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

В материале обращается внимание на неудовлетворительное состояние в Украине в области стандартов для оценки эффективности деятельности библиотек и отсутствие заинтересованности в преодолении этих кризисных явлений государственными структурами, которые призваны отвечать за их развитие. Приводятся конкретные примеры по созданию сотрудниками библиотек видеороликов учебного и методического характера, в области пропаганды библиотечных сервисов, а также рекомендуется учебнометодическое пособие по самостоятельному изучению сотрудниками библиотек различных информационно-коммуникативных сервисов, присутствующих в сети Интернет. У матеріалі звертається увага на незадовільний стан в Україні в області стандартів для оцінки ефективності діяльності бібліотек і відсутність зацікавленості в подоланні цих кризових явищ державними структурами, які покликані відповідати за їх розвиток. Наводяться конкретні приклади зі створення співробітниками бібліотек відероліков навчального та методичного характеру, в області пропаганди бібліотечних сервісів, а також рекомендується навчальнометодичний посібник для самостійного вивчення співробітниками бібліотек різних інформаційно-комунікативних сервісів, присутніх в мережі Інтернет. The article draws attention to the unsatisfactory state of Ukraine in the field of standards for assessing the effectiveness of libraries and the lack of interest in overcoming these crisis phenomena by state structures that are called upon to be responsible for their development. Specific examples are given of the creation of educational and methodological videos by library staff, in the field of library service promotion, and a teaching and methodological manual for the independent study by library staff of various information and communication services present on the Internet is recommended.

Опис

Ключові слова

library service, standards, video lessons, библиотечный сервис, стандарты, видеоуроки

Бібліографічний опис

Рудзский Л. З. О некоторых примерах на ниве практических образовательных технологий для сотрудников библиотек [Электронный ресурс] / Л. З. Рудзский // Вимірювання в бібліотеках: оцінка ефективності та якості роботи : матеріали Інтернет-конференції, 6–10 черв. 2017 р., м. Харків / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, Наукова бібліотека. – Режим доступа : http://openarchive.nure.ua/handle/document/3741.

DOI