Публікація:
Бібліометричний аналіз періодики бібліотечного профілю: зарубіжний досвід

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2017

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Висвітлено огляд зарубіжних публікацій щодо застосування бібліометричних методів для аналізу періодики бібліотечного профілю. Визначено декілька груп. До першої групи віднесено публікації, які акцентують увагу на визначенні впливу журналу на основі імпакт-фактору. Другу складають статті, в яких визначається ядро журналів через цитування. Третя група пов’язана з оцінкою рівня просування професійних журналів у міжнародних комунікаціях. У четвертій групі акцентується увага на ранжуванні журналів із залученням експертної оцінки, а у п’ятій – на контент-аналіз. Изложен обзор зарубежных публикаций о применении библиометрических методов для анализа периодики библиотечного профиля. Определены несколько групп. К первой группе отнесены публикации, акцентирующие внимание на определении влияния журнала на основе импактфактора. Вторую составляют статьи, в которых определяется ядро журналов через цитирование. Третья группа связана с оценкой уровня продвижения профессиональных журналов в международных коммуникациях. В четвертой группе акцентируется внимание на ранжировании журналов с привлечением экспертной оценки, а в пятой -на контент-анализе. Review of foreign publications on bibliometric methods’ use for LIS journals’ analysis is made. Several groups were identified. The first group includes publications that focus on determining the journal’s influence based on impact factor. The second group includes the articles that determine core journals through citation. The third group is connected with the promotion evaluation of professional journals in international communications. The fourth group focuses on ranking journals involving expert opinion, and the fifth group of articles is about content analysis.

Опис

Ключові слова

бібліотечна періодика, бібліометричний аналіз, імпакт-фактор, цитування, LIS journals, bibliometric analysis, impact factor

Бібліографічний опис

Шевцова Ю. О. Бібліометричний аналіз періодики бібліотечного профілю: зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / Ю. О. Шевцова // Вимірювання в бібліотеках: оцінка ефективності та якості роботи : матеріали Інтернет-конференції, 6–10 черв. 2017 р., м. Харків / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, Наукова бібліотека. – Режим доступу : http://openarchive.nure.ua/handle/document/3739.

DOI