Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/964
Title: Багатодіапазонні коаксіально-рупорні антени з частковим діелектричним заповненням
Authors: Овсяник, Ю. А.
Keywords: багатодіапазонна коаксіальна рупорна антена
коаксіальний рупор з частковим (тришаровим)
діелектричним заповненням
кросполяризаційне випромінювання
гібридні хвилі
матричний метод узгодження полів власних хвиль
інтеграл Фур'є
діаграма спрямованості
фазовий центр
dual-band coaxial feed horn with a partial dielectric loading
cross-polar level
hybrid modes
Modal Matching Technique
Method of Generalised Scattering matrices
Fourier transform
Issue Date: 2014
Citation: Овсяник, Ю. А. Багатодіапазонні коаксіально-рупорні антени з частковим діелектричним заповненням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.07 "Антени та пристрої мікрохвильової техніки" / Ю. А. Овсяник ; МОН України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – К., 2014. – 138 с.
Abstract: В результаті виконаних дисертаційних досліджень вирішено актуальну науко во-прикладну задачу створення багатодіапазонних широкосмугових поляризаційно- інваріантних опромінювачів дзеркальних антен з низьким рівнем кросполяризацій ного випромінювання шляхом введення у гладкостінний коаксіальний рупор тришарового діелектричного заповнення, що дозволило зменшити рівень кросполяриза ційного випромінювання на 10 – 12 дБ, забезпечити вісесиметричність, сталість ши рини головного пелюстка діаграми спрямованості та суміщення фазових центрів у значно рознесених робочих діапазонах частот. У теоретичній частині матричним методом узгодження полів власних хвиль одержано розв’язок внутрішньої граничної задачі електродинаміки для коаксіально- го рупора с трьохшаровим діелектричним заповненням при збудженні його довіль ною (з азимутальним індексом n ³ 1) хвилею коаксіального хвилевода. При цьому вирази для коефіцієнтів зв’язку в узагальнених матрицях розсіювання трьох видів стиків отримані у замкнутому вигляді. Задача випромінювання розв’язана методом перетворення Фур’є від знайденого розподілу поперечного електричного поля на апертурі рупора. В результаті одержано аналітичні вирази для сферичних компонент поля в далекій зоні. Розроблені оригінальні дводіапазонні коаксіально-рупорні опромінювачі з ча- стковим діелектричним заповненням впроваджено у виробництво при виконанні державного оборонного замовлення і використано у складі опромінювально- перетворювальних модулів професійних дзеркальних приймальних антен земних станцій супутникових інформаційних систем.As a result of undertaken dissertation/postgraduate research, an innovative applied scientific radio-engineering problem has been solved. A solution yields a development of theoretical fundamentals and practical ways of engineering implementations of multifrequency wideband polarisation-invariant feeds for reflector antennas with low level of cross-polarisation radiation. Such feeds are based on partially dielectric loaded (three layers) coaxial horn antennas. Theoretical part of the dissertation consists of a solution of the internal problem of electromagnetics for partially dielectric loaded (three layers) coaxial horn antennas by means of the modal matching technique. The solution suggests an excitation of the feed 20 horn antenna by an arbitrary coaxial waveguide eigen-mode with azimuth index n ³ 1. In addition, expressions for generalised scattering matrix coefficients of three various junctions within the antenna have been evaluated in closed form. A problem of obtaining radiation pattern of the antenna has been solved by the Fourier transform method applied to transverse electrical field distribution on the antenna aperture. As a result, analytical expressions for spherical components of electromagnetic field in far-field zone have been evaluated. Developed innovative dual-frequency partially dielectric loaded coaxial horn feed antennas have been designed and manufactured under the government defence program funding. The antennas have been utilised in receiving modules of professional earth station reflector antennas for satellite communication/information systems.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/964
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OvsyanikUA.pdf778.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.