Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/9608
Title: Програмування ПЛК в CODESYS
Authors: Галкін, П. В.
Ключник, І. І.
Keywords: CODESYS
ПЛК
IEC 61131-3
TATU Smart Lab
Програмування контролерів
544010-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES
Trainings in Avtomation Technologies vor Ukraine
TATU
PROFINET
PROFIBUS
Моделювання процесів
Berghof ET1007
Розробка інтерфейсу оператора
PLC
Programmable Logic Controller
RS-485
RS-232
CC-Link
CAN
Промисловий Ethernet
ILC151GSM
AXC 3050
AxiolineF
PROFINET RT
RSTP
EtherCAT EC2250
Програмування ПЛК
Панелі керування
FBD
IL
SFC
CFC
Alarm Confіguratіon
Lіbrary Manager
Issue Date: 2019
Publisher: ФОП Панов А.М.
Citation: Галкін П. В., Ключник І. І. Програмування ПЛК в CODESYS : навчальний посібник. Харків : ФОП Панов А. М., 2019. 92 с.
Abstract: Програмування контролерів орієнтовано на використання лабораторних стен- дів, що були розроблені провідними спеціалістами декількох університетів у рам- ках міжнародного проекту TEMPUS 544010-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES – “Trainings in Avtomation Technologies vor Ukraine” (TATU). TATU Smart Lab – мо- більний набір пристроїв, що гнучко налаштовується, для навчання сучасним техноло- гіям автоматизації. Лабораторні стенди містять обладнання різних виробників і роз- роблені у рамках концепції Industry 4.0 – четвертого етапу промислової революції. У якості інструмента програмування ПЛК, що відповідає міжнародному промисловому стандарту IEC 61131-3, розглянуто один з найбільш поширенних інструментальних засобів – CODESYS, який є універсальним середовищем, що дозволяє програмувати контролери різних типів. Призначено для підготовки бакалаврів, фахівців та магістрів у багатьох галузях знань, включаючи інформаційні технології, автоматизацію і приладобудування, електроніку і теле- комунікації, виробництво і технології, транспорт та ін., а також для післядипломної освіти інженерів, що забезпечують проектування та експлуатацію систем автоматизації різних рів- нів складності (у тому числі інтелектуальних електронних апаратів, авіоніки тощо). Зміст даної книги відображає точку зору авторів і Європейська Комісія не несе відповідальності за використання інформації, що в ній міститься (The content of this book reflects the views of the authors and the European Commission is not responsible for the use of information contained therein.)
Description: ПЛК – програмований логічний контролер (англ. PLC – Programmable Logic Controller) є електронною складовою промислового контролера, що являє собою основу сучасних засобів автоматизації. Застосування ПЛК в якості спеціалізованих комп’ютеризованих за- собів автоматизації передбачає їхнє тривале автономне використання практично без обслуговування і втручання людини, частіше всього, в складних умовах експлуатації. ПЛК належать до пристроїв, призначених для роботи в системах ре- ального часу і мають декілька суттєвих відмінностей від інших подібних електронних пристроїв: мікроконтролерів, вбудованих систем, комп’юте- рів. На відміну від мікроконтролерів – однокристальних комп’ютерів, що реалізовуються у вигляді окремої мікросхеми та використовуються для керування електронними пристроями, сферою застосування ПЛК є авто- матизовані технологічні процеси в промисловості, енергетиці, на тран- спорті і таке інше. Порівняно з мікропроцесорами з жорсткою логікою ПЛК прийнятні- ші у разі одиничного і дрібносерійного виготовлення систем керування, особливо при необхідності їх адаптації до об’єктів керування. ПЛК виготовляються як самостійні вироби, що відрізняє їх від вбудо- вуваних систем. На відміну від комп’ютерів, орієнтованих на ухвалення рішень і керування оператором, ПЛК, переважно, працюють з датчиками і виконавчими механізмами. Таким чином, ПЛК – це елементна база сучасних систем автоматизації. Структура ПЛК, окрім процесора, містить пристрої пам’яті (ОЗП, ПЗП), порти входів/виводів (I/O), інтерфейси зв’язку, таймери, системний годин- ник і периферійні пристрої, що забезпечують роботу і взаємодію усіх скла- дових частин і зовнішніх пристроїв ПЛК за допомогою спеціальних мік- ропрограм, що зберігаються в його внутрішній пам’яті. ПЛК також може містити наступні інтерфейси: RS-232, RS-485, Modbus, CC-Link, Profibus, Device Net, CAN, AS-interface, промисловий Ethernet. В теперішній час ПЛК числові операції реалізуються нарівні з логіч- ними. Сучасні ПЛК є вільно програмованими. Усі мови програмування ПЛК мають легкий доступ до маніпулювання бітами в машинних словах, на відміну від більшості високорівневих мов програмування сучасних комп’ютерів. Інструменти програмування ПЛК на мовах міжнародного промисло- вого стандарту IEC 61131-3 можуть бути спеціалізованими (орієнтова- ними на окреме сімейство ПЛК) або універсальними, такими, що пра- цюють з декількома типами контролерів. Найбільш використовуваними інструментальними засобами є: CODESYS, ISaGRAF, Beremiz, KLogic, ИСР «Кругол». На світовому ринку основними постачальниками ПЛК є компа- нії: Allen-Bradley, Berghoff, Siemens, Schneider Electric, Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, Advantech, Delta, ViPA, WAGO I/O, Segnetics, Овен, АТ «КОНСТАР» та ін. Безперервний ріст рівня автоматизації систем керування процесами і об’єктами в найрізноманітніших областях економіки стимулює потре- бу ринку праці в кваліфікованих фахівцях, що забезпечують проекту- вання, конструювання, експлуатацію і ремонт сучасних засобів і систем автоматизації. У зв’язку з цим усе більш актуальною є підготовка фахівців, що ма- ють достатній рівень компетентності в області програмування контро- лерів, організації передачі даних в цифрових мережах керування, у тому числі і бездротових. Моніторинг і аналіз попиту ринку постійних і потенційних користу- вачів освітніх послуг університетів, що мають визнання як на національ- ному так і на міжнародному рівнях, підтверджує необхідність підготов- ки вказаних фахівців у багатьох галузях знань, включаючи інформаційні технології, автоматизацію і приладобудування, електроніку і телекомуні- кації, виробництво і технології, транспорт та ін.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/9608
ISBN: 978-617-7722-62-4
Appears in Collections:Кафедра проектування та експлуатації електронних апаратів (ПЕЕА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Програмуванн_ПЛК_в_CODESYS_Галкін_Ключник_2019.pdfКнига13.8 MBAdobe PDFView/Open
Програмування ПЛК в CODESYS _Обкладинка.jpgОбкладинка896.43 kBJPEGView/Open
Рішення-протокол-№-12-1вченої Ради ХНУРЕ.pdfРішення вченої ради ХНУРЕ про публікацію начального посібника №12 -4-47.39 MBAdobe PDFView/Open
Рецензія_ОНПУ.jpegРецензія ОНПУ560.67 kBJPEGView/Open
Рецензія_ДонНТУ.pdfРецензія ДонНТУ256.49 kBAdobe PDFView/Open
Рецензія_внутрішня_ХНУРЕ_Kartashov.jpgРецензія внутрішня ХНУРЕ207.28 kBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.