Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/7899
Title: Моделі, методи та інформаційна технологія управління розподіленим обчислювальним процесом в гетерогенних комп'ютерних системах
Authors: Волк, М. О.
Keywords: інформаційні технології
розподілені обчислення
гетерогенні комп’ютерні системи
програмні завдання
розподілення ресурсів
функціональна стійкість
система управління
information technologies
distributed computing
heterogeneous computer systems
program tasks
resource allocation
functional stability
management system
Issue Date: 2019
Publisher: ХНУРЕ
Citation: Волк, М. О. Моделі, методи та інформаційна технологія управління розподіленим обчислювальним процесом в гетерогенних комп'ютерних системах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 "Інформаційні технології" / М. О. Волк ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 40 с.
Abstract: У дисертаційній роботі вирішено актуальну науково-прикладну проблему розробки моделей, методів та інформаційної технології управління розподіленим обчислювальним процесом в гетерогенних комп’ютерних системах. Розроблено теоретико-множинну модель розподіленого обчислювального середовища під час виконання завдання в розподілених гетерогенних комп’ютерних системах, математичну модель розподіленого обчислювального процесу. Розроблено комплекс методів оцінювання та вибору схем призначення програмних компонентів завдання за обчислювальними ресурсами, методи забезпечення функціональної стійкості розподілених програмних завдань. Удосконалено метод оцінки часу виконання програмних завдань та метод розподілу пулу завдань за обчислювальними ресурсами. Набули подальшого розвитку методологія управління розподіленим обчислювальним процесом в гетерогенних комп’ютерних системах, модель подання завдань і ресурсів та методи розподілу програмних завдань за обчислювальними ресурсами. Розроблено інформаційну технологію управління розподіленим обчислювальним процесом в гетерогенних комп'ютерних системах, програмні засоби системи управління. Отримані практичні результати підтверджені актами впровадження і доводять коректність теоретичних положень дисертаційної роботи, високу ефективність розроблених моделей, методів та інформаційної технології.In thesis the solution of the scientific and applied problem of the development of models, methods and information technology of the management of the computing process in distributed heterogeneous computer systems was proposed. The set-theoretic models of the computing environment during the task execution in distributed heterogeneous computer systems, the distributed computing process mathematical model were developed. The set of methods for estimating the schemes of job program assignment on computing resources was proposed, the method of distribution scheme selection for job distribution on computing resources, methods for ensuring the functional stability of distributed software jobs were developed. The method of estimating the time of execution of program tasks and the method for jobs pool allocation on computing resources were improved. The methodology of distributed computing management in heterogeneous computer systems, model for representing tasks and resources and methods for distributing program jobs on computing resources were further developed. The information technology of distributed computing process management in heterogeneous computer systems, software tools of control system were developed. The obtained practical results are confirmed by the acts of implementation and prove the correctness of the theoretical positions of the dissertation work, high efficiency of the developed models, methods and information technology.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/7899
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Volk_avtoref.pdf1.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.