Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/7897
Title: Моделі і методи кіберфізичного комп'ютингу для моніторингу та управління соціальними процесами
Authors: Соклакова, Т. І.
Keywords: кіберфізичний комп'ютинг
кіберсоціальний комп'ютинг
кібесоціальні процеси
кубітно-верторні моделі
кубтні методи
цифрова система на кристалі
memory-driven архітектура
логічні секвенсори
cyberphysical computing
cyber social social computing
cyber social processes
qubit-vector models
cubic methods
digital system on a chip
memory-driven architecture
logical sequencers
Issue Date: 2019
Publisher: ХНУРЕ
Citation: Соклакова, Т. І. Моделі і методи кіберфізичного комп'ютингу для моніторингу та управління соціальними процесами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти" / Т. І. Соклакова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 24 с.
Abstract: Мета дослідження – розробка архітектур кіберфізичного комп'ютингу, що використовує кубітні логічні моделі і методи аналізу великих даних, отрима- них шляхом метричного моніторингу активності громадян, для морального цифрового управління соціальними процесами, забезпечення якості життя і збереження екології планети. Основні результати, що визначають наукову новизну: 1) Вперше запропо- новано кубітний метод синтезу логічних схем, який характеризується унітар- ним кодуванням значень багатозначних змінних для паралельного моделю- вання кіберсоціальних процесів. 2) Вперше запропоновано кубітний метод паралельного аналізу кіберсоціальних процесів, який характеризується унітарним кодуванням багатозначних змінних, використовуваних в еталон- них логічних елементах комбінаційних схем. 3) Вперше запропоновано кубітно-регістровий метод аналізу, який характеризується використанням логічних елементів з векторною формою унітарних кодів багатозначних змінних для паралельного моделювання кіберсоціальних процесів. 4) Удос- коналено архітектуру memory-driven кіберфізичного комп'ютингу, яка відрізняється паралелізмом процедур синтезу та аналізу логічних секвен- сорів, призначених для моделювання соціальних процесів і явищ з метою моніторингу та управління. 5) Удосконалено кубітно-векторні моделі цифро- вих комбінаційних схем, які відрізняються унітарним кодуванням багато- значних логічних змінних для синтезу секвенсорів з метою паралельного аналізу кіберсоціальних процесів. Практичне значення одержаних результатів досліджень полягає у розроб- ці кубітних моделей, структур даних, методів синтезу та аналізу логічних схем фрагментів соціальних процесів, що дозволяють моделювати реакцію системи від прийняття конструктивних і деструктивних рішень людини, керівника, чиновника, завдяки кубітному опису еталонів поведінки, що дає можливість актюаторно управляти громадянами, щоб уникнути деструктив- них наслідків. Створено сервіс додаток SoQuaSim, виконано його тестування і верифікація в частині кубітних моделей і методів кіберфізичного комп'ютингу на прикладах соціальних процесів, пов'язаних з наукою, освітою і поведінкою громадян. Окремі сервіси синтезу та аналізу кубітних моделей соціальних процесів реалізовані у вигляді програмного додатка SoQuaSim і пройшли достатню апробацію в процесі виконання проекту "Smart Cyber University". Середовище проектування: SWIFT, платформа: Macintosh OS X.The purpose of the study is the development of cyber-physics computer architectures using qubit logical models and methods for analyzing large data obtained through metric monitoring of citizen activity, for moral digital management of social processes, quality of life and ecology of the planet. Tasks of the research: 1) Development of the kubite method of synthesis of logic circuits for modeling of cyber-social processes on the basis of unitary coding values of multivalued variables. 2) Development of the qubit method for analyzing cybersocial processes based on the use of reference logic elements with unitary coding of multivalued variables. 3) Development of a qubit-register method for simulating cyber-social processes on the basis of logical elements with a vector form of unitary codes of multivalued variables. 4) Improve the architecture of memory-driven cyber-physics computing for the synthesis and analysis of logical sequencers that simulate social processes and phenomena for monitoring and management. 5) Improve the qubit-vector models of description of multivalued logical variables for the synthesis of logical sequencers focused on the analysis of cyber-social processes. The object of research is cyber-social processes and phenomena, which are automatically controlled by computer services on the basis of metric monitoring of the activity of citizens through the use of logical schemes describing the standards of human behavior. The subject of the study is the qubit logical structure of the description of social processes for the synthesis of the architecture of cyberphysical computing, aimed at metric monitoring, modeling and digital management of the behavior of citizens. The scientific and practical task is the development of cybersocial logic processor for qubit modeling of large data obtained through metric monitoring of the activity of citizens, for moral digital management of social processes and prevention of nonconventional (illegal) actions.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/7897
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Soklakova_avtoref.pdf2.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.