Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3998
Title: Хмарний сервіс-комп'ютинг для тестування і моделювання SoC-компонентів 
Authors: Тамер, А. С.
Keywords: кубіт
кубітне покріття
космологічний комп’ютинг
пам’ять-адреса-транзакція
верифікація
діагностування
тестування
моделювання
цифрові системи на кристалах
квантові обчислення
qubit
qubit coverage
cosmological computing
memoryaddress- transaction
verification
diagnosis
testing
simulation
digital system-onchip
quantum computing
Issue Date: 2017
Citation: Тамер, А. С. Хмарний сервіс-комп'ютинг для тестування і моделювання SoC-компонентів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти" / А. С. Тамер ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2017. – 21 с. 
Abstract: Мета дисертаційного дослідження – істотне підвищення виходу придатної продукції і якості програмно-апаратних виробів за рахунок створення інфраструктури хмарних сервісів моделювання, тестування і відновлення працездатності на основі використання векторних структур даних адресовних функціональних елементів і підвищення швидкодії кубітних методів синтезу та аналізу. Основні результати: модель сталого розвитку кіберфізичного комп'ютингу та напрями її використання для прогнозування аттракторів в області IT-індустрії на основі просторово- часового аналізу технологічних процесів, які характеризуються трьома фазами розвитку і дають можливість прогнозувати майбутні тренди розвитку кіберкультури планети; векторні моделі кубітного представлення структур і компонентів цифрових систем, що базуються на адресному кодуванні вхідних сигналів і відрізняються технологічністю та швидкодією побудованих на їх основі процедур синтезу й аналізу; метод інтерпретативного паралельного моделювання компонентів цифрових систем на кристалах, який відрізняється застосуванням автоматної МАТ-моделі, що використовує тільки адресовні структури пам'яті і операції транзакції; методи синтезу тестів і моделювання несправностей, які відрізняються паралельним виконанням логічних регістрових операцій над кубітними покриттями схемних компонентів. The main results are the following: 1) a new model and directions of sustainable development of cyber-physical computing for prediction of attractors in the IT industry are proposed; they are based on the space-time analysis of the technological processes characterized by three phases of development and enable to predict future trends in the development of cyber culture; 2) improved vector models for the qubit representation of digital system structures and components based on address coding of input signals, which differ by the technology effectiveness and high speed of the synthesis and analysis procedures built on their basis; 3) an improved method of interpretative parallel modeling of the components of digital systems-on-chips, which differs by applying an automaton MAT-model focused on the use of only addressable memory structures and transaction operations; 4) improved methods for test synthesis and fault simulation, which differ by the parallel implementation of logical register operations with the qubit coverage of circuit components.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3998
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tamer_avtoref.pdf6.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.