Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3460
Title: Моделі та інструментальні засоби систем управління ІТ-інфраструктурою організацій
Authors: Сокол, В. Є.
Keywords: управління ІТ-послугами
онтологія
алгоритмічна модель
інтеграція даних
метод аналізу прецедентів
база даних управління конфігураціями
IT-services management
ontology
algorithmic model
data integration
Issue Date: 2014
Publisher: Харк. нац. ун-т радіоелектроніки
Citation: Сокол, В. Є. Моделі та інструментальні засоби систем управління ІТ-інфраструктурою організацій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 "Інформаційні технології" / В. Є. Сокол ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 21 с.
Abstract: Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальної науково-практичної задачі розробки моделей, методів та інформаційної технології для підвищення ефективності впровадження та функціонування систем управління ІТ-послугами (СУІТП). Проаналізовано особливості сучасних СУІТП, та запропонована знання-орієнтована концепція для підвищення ефективності їх впровадження та функціонування. Розроблена алгоритмічна модель процесу експертного оцінювання альтернативних конфігурацій функціональних модулів СУІТП, яка дозволяє кількісно визначати ефективність їх впровадження. Удосконалено метод та технологічні процедури інтеграції СУІТП у корпоративну ІТ-інфраструктуру організаціях шляхом розробки семантичної моделі та сервіс-орієнтованих засобів інтеграції даних, що забезпечує більш високу якість процесу інтеграції. Набули подальшого розвитку процедури підтримки процесу пошуку рішень при розв’язання проблемних ситуацій в роботі користувачів СУІТП на основі застосування методів аналізу прецедентів у поєднанні із використанням адаптивних доменних онтологій, а також моделі та технології опрацювання інцидентів в СУІТП із використанням бази даних управління конфігураціями за рахунок адаптивного налаштування її підсхеми пошукових даних. Диссертационная работа посвящена решению актуальной научно-практической задачи разработки моделей, методов и информационной технологии для повышения эффективности внедрения и функционирования систем управления ИТ-услугами (СУИТП). Проанализированы особенности современных СУИТП, и предложена знание-ориентированная концепция для повышения эффективности их внедрения и функционирования. The thesis is devoted to solve the actual problem to develop models, methods and applied information technology to increase an efficiency of IT-Service Management Systems (ITSM). In the first chapter the analysis of the current state of the main problems in the area of corporate IT services business organizations is performed. It was considered modern approaches to build corporate IT architecture, analyzed reasons of occurring ITSM systems, the comparative analysis of some existent systems and also main models, methods and informational technologies that are used in these systems were done. After done analysis three conceptual tasks were formulated: Task 1. Despite the multilevel architecture and considering big number of functional subsystems and modules there is a problem of selecting effective configuration some functions of ITSM to satisfy business needs of organization Task 2. After selecting specific modules configuration next important point is integration of current module configuration into existent corporate IT infrastructure. Task 3. To increase the level of ITSM data intellectual processing for solving the problem situations during work of end users.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3460
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SokolVE.doc239.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.