Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3277
Title: Методы и средства определения дрожательных феноменов при диагностике функциональных поражений нервной системы
Authors: Селиванова, К. Г.
Keywords: феномени тремтіння
тремор
електроміограма
дрібна моторика
дигітайзер
комп’ютерна діагностична система рухових порушень
tremor phenomena
electromyogram
fine motor skills
digitizer
computer diagnostic system of movement disorders
Issue Date: 2016
Citation: Селиванова, К. Г. Методы и средства определения дрожательных феноменов при диагностике функциональных поражений нервной системы : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 "Биологические и медицинские приборы и системы" / К. Г. Селиванова ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. – Харьков, 2016. – 169 с.
Abstract: 20 Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальній науково- технічній задачі – розробці нових і удосконаленні існуючих методів та засобів визначення феноменів тремтіння при діагностиці функціональних уражень нер- вової системи. Удосконалений метод моделювання біоелектричних процесів м’язів вер- хніх кінцівок на базі розробленої узагальненої моделі дослідження активності м’язів, дозволяє врахувати індивідуальні властивості нервово-м’язової системи людини та визначити причини виникнення тремору. Розроблені метод та програмний засіб тестування індивідуальних особли- востей дрібної моторики рук на дигітайзері дають можливість визначити пер- винні порушення моторної сфери, які можуть проявлятися у вигляді посиленого фізіологічного тремору або розладів тонічних рухів. Запропоновані метод та засіб аналізу інтерференційних електроміограм на основі реалізації багаторівневої декомпозиції виявилися ефективними для деталізації та конкретизації діагностичних показників рухових одиниць.The dissertation is devoted to solving actual scientific and technical task – the development and improvement of methods and tools for the definition of tremor phenomena in the diagnosis of functional disorders of the nervous system. An improved method for modeling bioelectric processes of muscles of the arms on the basis of the general model of the research of the muscles activity. It is to describe the individual characteristics of the neuromuscular system for determine the movement disturbances. With the developed method and software for testing the individual characteristics of fine motor skills of hands on the digitizer is possible to determine the motor disorders, which can manifest in the form of physiological tremor and disorders of tonic movements. The proposed method and tool of analysis electromyogram based on the implementation of multilevel decomposition proved to be effective for the detail and specificity of diagnostic indicators of motor units.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3277
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SelivanovaK.pdf1.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.