Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3225
Title: Удосконалення мережевих методів та алгоритмів оцінки та урахування іоносферних і тропосферних затримок сигналів глобальних навігаційних супутникових систем в задачах точного позиціонування
Authors: Безсонов, Є. А.
Keywords: глобальні навігаційні супутникові системи
моделювання
повний електронний вміст іоносфери
іоносферні варіації
global navigation satellite systems
modelling
onospheric total electron content
zenith tropospheric delays
Issue Date: 2015
Publisher: Харк. нац. ун-т радіоелектроніки
Citation: Безсонов, Є. А. Удосконалення мережевих методів та алгоритмів оцінки та урахування іоносферних і тропосферних затримок сигналів глобальних навігаційних супутникових систем в задачах точного позиціонування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 "Радиотехнические и телевизионные системы" / Е. А. Бессонов ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. – Харьков, 2015. – 290 с.
Abstract: У дисертаційній роботі вирішено актуальну науково-практичну задачу пі- двищення точності оцінки та урахування затримок сигналів ГНСС в іоносфері і тропосфері шляхом удосконалення відомих і створення нових методів і алгори- тмів обробки фазових спостережень, що дозволяє виконувати позиціонування на сантиметровому рівні точності. Викладені результати удосконалення методу побудови, оптимізації і ве- рифікації регіональної моделі повного електронного вмісту іоносфери, яка ви- 19 користовує однозначні фазові спостереження мережі перманентних референц- них ГНСС-станцій і дозволяє істотно підвищити точність позиціонування в по- рівнянні з відомими моделями та може бути застосована у багатопозиційних системах широкозонної диференціальної навігації, точного позиціонування, ви- сокоточного моніторингу іоносферних процесів. Проведено оцінювання просторово-часових характеристик трендової і ва- ріаційної складових диференціальних іоносферних затримок для міжбазових відстаней ~50÷200 км в різні сезони року. Визначені обмеження однобазового диференціального режиму координатних визначень і показано, що використан- ня подвійної (мережевої) диференціальної корекції дозволяє на ~30÷40 % ефек- тивніше компенсувати іоносферні затримки сигналів ГНСС. Вдосконалено метод оцінювання та урахування зенітних тропосферних затримок з використанням диференціальних фазових спостережень, який до- зволяє визначати тропосферні затримки з сантиметровою точністю на міжбазо- вих відстанях ~50÷200 км і дає можливість підвищити точність визначення ви- соти на 20÷90% (залежно від сезону).This thesis solves the scientific and practical task on improving the accuracy of estimation and accounting of GNSS signals delays in ionosphere and troposphere by updating of the known methods and creating of new methods and algorithms of carrier- phase observations processing, which allows to perform positioning at centimeter- level accuracy. The results of development of the method of formation, optimization and verification of the regional two-dimensional model of the ionospheric total electron content (TEC), which uses unambiguous carrier-phase observations of the permanent reference GNSS stations network and allows to increase considerably the accuracy of positioning as compared with the known models are stated. The modelling is performed by joint least-squares estimation of the ionospheric TEC parameters and unknown nuisance parameters.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3225
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BessonovEV.pdf825.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.