Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3197
Title: Предикатні моделі неявних зв'язків при процесному представленні знань
Authors: Голян, Н. В.
Keywords: неявний вибір
непрямий зв’язок
реляційна мережа
логічне рівняння
процесна база знань
алгебра cкінченних предикатів
implicit choice
indirect communication
business process
relational network
logical equations
process knowledge base
algebra of finite predicates
Issue Date: 2013
Publisher: Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники
Citation: Голян, Н. В. Предикатні моделі неявних зв'язків при процесному представленні знань : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 "Системи та засоби штучного інтелекту" / Н. В. Голян ; МОНМС України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 19 с.
Abstract: Мета дисертаційного дослідження – розробка моделей представлення прихованих залежностей при процесному представленні знань з тим, щоб забезпечити можливість обґрунтованого вибору дій процесу на основі перетворення прихованих знань в явні. Основні результати: розроблено алгебро-логічну модель узагальненої конструкції неявного вибору при процесному представленні знань, яка формалізує у вигляді предикатів неявний зв’язок, викликаний взаємним впливом поточного фрагмента процесу на його зовнішню частину процесу. Отриманий неявний зв’язок дозволяє зробити явним прихований вибір між подіями процесу і тим самим підвищити адекватність моделі процесу. Розроблено предикатні моделі неявних зв’язків за входом і виходом між поточним фрагментом процесу і підпроцесом, що виконується паралельно при процесному представленні знань. Ці моделі задають необхідні і достатні набори умов для знаходження неявних зв’язків і тим самим забезпечують можливість їх виявлення і наступного доповнення моделі процесу. Отримано предикатну модель непрямих зв’язків між подіями, що відображають дії процесу. Модель містить основні ознаки зв’язку між подіями на основі відповідних послідовностей подій (послідовні події, відсутність циклів, відсутність загальних вхідних і вихідних подій). Модель забезпечує знаходження необхідної умови для існування неявних зв’язків між подіями процесу. Удосконалено моделі типових ситуацій неявного вибору при представленні знань у вигляді процесів. На відміну від існуючих, запропоновані моделі відображають неявний вибір через неявні зв’язки на основі реляційних мереж через послідовності зміни їх станів, що дозволяє співвіднести їх з послідовністю подій, що відображають виконання дій процесу.The aim of the research is developing models of implicit relations in representing the process about knowledge to allow an informed choice of an action-based process for transforming implicit knowledge into explicit one. Main results: an a algebraic-logical model of the generalized design of implicit choice has been developed which formalizes the implicit relation in the form of predicates that is caused by the mutual influence of the current process fragment on the outside of the process, which enables to make the implicit choice explicit one between the process actions. The developed models provide a possibility of revealing the implicit relations and subsequent complementing of the process model. he developed models make it possible to identify the implicit and the subsequent additions process model. The model obtained allows to reveal indirect relations between events as a necessary condition of implicit relations between appropriate procedures. A set of logical networks of revealing implicit relations in the process knowledge representation has been developed. The model contains the main peculiarities of relations between actions on the basis of appropriate sequences of events (subsequent events absence of 19 cycles, absence of common input and output events). The model provides necessary conditions for existing implicit relations between the processes Unlike the existing models, the models suggested represent implicit choice through implicit relations based on relational networks though a sequence of changes in them, allowing them to correlate with the sequence of the events that represent the process steps.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3197
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GolyanNV.pdf550.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.