Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3194
Title: Розвиток теорії і техніки багатопозиційних пасивних ра- діотехнічних систем високоточної частотно-часової синхронізації
Authors: Костиря, О. О.
Keywords: взаємокореляційна обробка
багатопозиційна пасивна система синхронізації
оцінка часового положення
пасивний метод загального охоплення
passive method of synchronization
signal an external source
synchronization of time and frequency
Issue Date: 2015
Citation: Костіря О. О. Розвиток теорії і техніки багатопозиційних пасивних ра- діотехнічних систем високоточної частотно-часової синхронізації : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.17 "Радиотехнические и телевизионные системы" / О. О. Костіря ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. – Харьков, 2015. – 339 с.
Abstract: Підвищення точності, надійності, безперервності та ефективності кордина- тно-часового та частотного забезпечення з використанням ГНСС перебуває під пильною увагою світового наукового співтовариства, про що свідчать як публі- кації, так і виконувані роботи з розгортання систем функціонального косміч- ного доповнення. Однак розв'язання зазначених завдань можливо за допомогою пасивних систем, які мають ряд безперечних переваг – економічність, завадоза- хищеність, скритність, надійність, безпечність, електромагнітна сумісність. Широке впровадження пасивних систем стримується недостатнім розвитком теорії і практики їх побудови. З метою подолання зазначеного протиріччя в дисертації вирішена актуальна науково-технічна проблема розробки теоретич- них положень, методів і способів створення високоточних пасивних радіотехні- чних систем синхронізації часу та частоти, що забезпечує підвищення надійно- сті, достовірності, безперервності та ефективності отримання частотно-часової інформації. Результати експериментальних досліджень розроблених багатопозиційних пасивних систем синхронізації свідчать про можливість реалізації та працезда- тність принципів побудови, спроможність досягнення високих показників з то- чності звірення шкал часу еталонів - одиниці наносекунд при вимірах за обвід- ною сигналу і сотні пікосекунд при фазових вимірах, що знаходиться на рівні показників GPS і ГЛОНАСС в режимі диференціальної корекції. Побудова па- сивної системи синхронізації з використанням сигналів спільних джерел як на- земного, так і космічного базування, дозволяє отримати високу надійність фун- кціонування системи в цілому та забезпечити єдність частотно-часових вимі- рювань в Україні.The work is devoted to the development of the theory and techniques of passive multi-radio systems for high precision time and frequency synchronization using signals of third-party sources and is aimed at solving scientific and technical problems of development of theoretical principles, methods and ways of creating high-precision passive radio systems synchronization of time and frequency that provides improved reliability, accuracy, continuity and efficiency for time-frequency information. Offers principles, methods, ways and means of building these systems, which allows to obtain the synchronization accuracy on the level of existing foreign systems to ensure secrecy, electromagnetic compatibility, efficiency and noise immunity.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3194
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KostiryaAA.pdf1.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.