Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3190
Title: Розвиток методів підвищення захищеності Wi-Fi каналів зв'язку на фізичному рівні
Authors: Абдул-Хуссейн., М. К.
Keywords: ймовірність виявлення
секретна продуктивність
захищеність
прихованість
завадозахищеність
цифрові системи передавання інформації
fading
radio channel
models
experiment
Issue Date: 2013
Publisher: Харк. нац. ун-т радіоелектроніки
Citation: Абдул-Хуссейн М. К. Розвиток методів підвищення захищеності Wi-Fi каналів зв'язку на фізичному рівні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 "Радиотехнические и телевизионные системы" / Мухаммед Кадим Абдул-Хуссейн ; МОН Украины, Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. – Х., 2013. – 132 с. – Библиогр.: с. 121–129.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи. – Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, 2013. В результаті дисертаційних досліджень отримано нове вирішення актуальної науково-практичної задачі підвищення захищеності Wi-Fi каналів зв'язку за рахунок застосування нових моделей та методів, які більш повно враховують особливості функціонування релеєвських каналів зв’язку на першому та другому рівнях моделі OSI. Для цього отримано аналітичні вирази, що враховують вплив на рівень ймовірності виявлення та граничної секретної продуктивності електродинамічних характеристик антен і розсіювачів легітимного та відвідного каналів, а також різноманітності механізмів поширення радіохвиль. Крім того, запропоновано метод побудови зон виявлення, який дозволяє проектувати безпроводові цифрові системи передавання інформації із заданим рівнем ймовірності виявлення. У результаті нового вирішення задачі отримано позитивний ефект, котрий полягає у зменшенні площі зони виявлення більш ніж у 10 разів, що істотно полегшує організацію контролю несанкціонованого доступу до інформації, що передається по Wi-Fi каналах зв'язку і не потребує залстосування криптоалгоритмів. Практична цінність роботи визначається, перш за все, багатим експериментальним матеріалом про кутові залежності інтенсивності поля антен ряду Wi-Fi пристроїв і раніше невідомих даних про ймовірності виявлення легітимних Wi-Fi каналів в приміщенні та на відкритому просторі в ближній, проміжній і дальній зонах. Проведені експерименти підтвердили достовірність розроблених в дисертації наукових положень та принципів. Її результати впроваджені при частотно- територіальному плануванні безпроводової мережі рівня LAN у м. Харкові та в навчальному процесі ХНУРЕ.Thesis for the degree of Candidate of Engineering Sciences (PhD in Engineering) majoring in 05.12.17 – Radio and Television Systems. – Kharkov National University of Radio Electronics, Kharkov, 2013. As a result of the thesis research there has been obtained a new solution of an urgent theoretical and practical problem of increasing the security of Wi-Fi communication channels with the help of the new models and methods, which more comprehensively take into account the peculiarities of Rayleigh communication channels on the first and the second levels of the OSI model. In order to achieve this there have been obtained analytical expressions that take into account the impact of the limit of secret performance of electodynamic characteristics of antennas, the disperser of the legitimate and diverting 20 channels and the diversity of radio waves propagation mechanisms on the detection probability level. Also there has been provided a detection zone construction method, which allows to design wireless digital systems of information transmission with a given level of detection probability. As a result of the new solution to the problem there has been obtained a positive effect of 10-time decreasing the area of the detection zone, which greatly facilitates the organization of control of an unauthorized access to information transmitted using Wi-Fi communication channels, and does not require
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3190
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Muhamed_Kadim.pdf619.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.