Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3179
Title: Просторово-часовий доступ у системах мобільного зв'язку
Authors: Василенко, Ю. О.
Keywords: мобільний зв'язок
просторово-часовий доступ
багатопроменева антена
напрямок приходу сигналів
mobile communications
spatial-time access
Issue Date: 2014
Publisher: Харк. нац. ун-т радіоелектроніки
Citation: Василенко, Ю. А. Просторово-часовий доступ у системах мобільного зв'язку : автореф.дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 "Телекоммуникационные системы и сети" / Ю. А. Василенко ; Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. – Х., 2014. – 172 с.
Abstract: Дисертаційна робота присвячена вирішенню науково-прикладної задачі, що полягає у розробці комплексу технологічних рішень щодо впровадження методів просторово-часового множинного доступу, які забезпечують відповідну економію радіочастотного спектра та підвищення продуктивності роботи системи широкосмугового мобільного зв’язку. У роботі запропонована реалізація методу просторово-часового доступу, що включає процедури: оцінки просторових спектрів станцій доступу, вибір конфігурації та алгоритмів управління багатопроменевої антени, що забезпечує динамічну зміну просторових параметрів відповідно до зміни сигнально-завадової обстановки з оцінкою виявлення кількості сигналів заявок абонентських станцій, які працюють одночасно в одній смузі частот і напрямку приходу цих сигналів. У роботі представлені результати синтезу визначення напрямку приходу сигналу АС за допомогою багатоелементної антени, що ілюструє ефективність впровадження методів просторово-часового доступу. Для визначення числа сигналів АС обраний найбільш конструктивний метод, заснований на аналізі спектра власних значень вибіркової коваріаційної матриці, що містить всю інформацію на момент формування вибірки про сигнали і шуми, що беруть участь у створенні власного спектра. Для забезпечення сталого функціонування розробленого алгоритму обчислення власних значень запропонована адаптивна процедура, що дозволяє модернізувати даний алгоритм обчислень параметрів вибіркової коваріаційної матриці. Проаналізовано методи синтезу БПА та алгоритми управління променями. Про-понується, для забезпечення високої швидкості перелаштування органів управління ДС БПА виконати з переходом в оптичний діапазон з використанням бреггівського внутрішньоволоконних решіток (БВВГ). Ключові слова: мобільний зв'язок, просторово-часовий доступ, багатопроменева антена, напрямок приходу сигналів, вибіркова коваріаційна матриця. АННОТАЦИЯ Василенко Ю.А. Пространственно-временной доступ в системах мобильной связи. - Рукопись. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.12.02 – Телекоммуникационные системы и сети. – Харьковский национальный университет радиоэлектроники, Харьков, 2014. Диссертационная работа посвящена решению научно-прикладной задачи, которая заключается в разработке комплекса технологических решений по внедрению методов пространственно-временного множественного доступа, обеспечивающего экономию радиочастотного спектра и повышение производительности работы системы широкополосной мобильной связи. Показано, что в качестве свободного ресурса выступают пространственные и поляризационные параметры, которые могут быть использованы для экономии радиочастотного спектра и повышения производительности системы при реализации пространственно-временного доступа, который не требует изменений частотно-временной структуры сигналов и соответствующих параметров аппаратуры парка мобильных станций, при этом дефицит одних параметров можно скомпенсировать наличием свободного ресурса других. В работе предложена реализация метода пространственно-временного доступа, включающая процедуры: оценки пространственных спектров станций доступа, выбор конфигурации и алгоритмов управления многолучевой антенны, обеспечивающей динамическое изменение пространственных параметров в соответствии с изменением сигнально-помеховой обстановки, оценки числа обнаруживаемых сигналов заявок абонентских станций, работающих одновременно в одной полосе частот и направления прихода этих сигналов.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3179
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VasilenkoUA-1.doc1.13 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.