Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3176
Title: Повышение качества связи в технологии LTE с MIMO на основе использования адаптивного пространственно-временного кодирования
Authors: Хуссам Дхеа Камиль Ал-Джанаби
Keywords: технологія LTE з MIMO
просторово-часове кодування
адаптивна модуляція в каналах MIMO
адаптивна просторово-часова обробка
LTE technology
MIMO systems
space-time coding
adaptive modulation in MIMO channels
space-time adaptive signal processing
Issue Date: 2013
Publisher: Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники
Citation: Хуссам Дхеа Камиль Ал-Джанаби. Повышение качества связи в технологии LTE с MIMO на основе использования адаптивного пространственно-временного кодирования : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 "Телекоммуникационные системы и сети" / Хуссам Дхеа Камиль Ал-Джанаби ; МОН Украины, Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. – Х., 2013. – 159 с. – Библиогр.: с. 135–142.Хуссам Дхеа Камиль Ал-Джанаби. Повышение качества связи в технологии LTE с MIMO на основе использования адаптивного пространственно-временного кодирования : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 "Телекоммуникационные системы и сети" / Хуссам Дхеа Камиль Ал-Джанаби ; МОН Украины, Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. – Х., 2013. – 159 с. – Библиогр.: с. 135–142.
Abstract: Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальної наукової задачі, яка полягає в розробці методів підвищення якості передачі інформації в технології LTE з MIMO на основі просторово-часового кодування з використанням адаптивних методів модуляції та адаптивної просторово-часової обробки сигналів. Системи LTE з MiMO мають використовувати всі просторові та частотні ресурси, щоб мінімізувати потужність передачі і водночас збільшувати пропускну здатність системи зв'язку шляхом адаптації до стану радіоканалу. У роботі запропоновано новий метод адаптивної модуляції, який полягає в одночасному використанні різних типів багатопозиційної модуляції в різних MIMO-каналах залежно від загасання в них. У сильних каналах використовується, наприклад, 64QAM або 256QAM, а у слабких − QPSK або 16QAM. Запропоновано модель системи управління передавальними пристроями MIMO, в якій для оцінки матриці каналу застосовуються фільтри Калмана. Розроблено також удосконалений метод просторово-часової обробки сигналів для технології LTE, заснований на використанні адаптивних антенних 19 решіток з однорежимним алгоритмом адаптації за пілотним сигналом. Реалізація запропонованого методу адаптивної просторово-часової обробки сигналів полегшується нещодавньою появою на ринку спеціально разроблених для технології LTE активно-пассивних антенних систем. Пасивна частина замінює антенні системи попередніх поколінь і дозволяє використовувати 2G- та 3G-інфраструктури, а активна дозволяє вирішувати задачі адаптивної просторово-часової обробки та забезпечує вирішення задач зв’язку наступного покоління. З використанням таких антенних систем можуть бути реалізовані трисекторні адаптивні антенні решітки для базових станцій LTE. Достовірність наукових результатів і висновків, сформульованих у дисертації, доведено шляхом імітаційного моделювання та експерименту на реальному обладнанні.Dissertation is devoted to solving the actual scientific task to improve communication quality LTE technology with MIMO based space-time coding method using adaptive modulation and space-time adaptive signal processing. LTE system with MIMO must use all space and frequency resources to minimize the transmitted power and at the same time to increase performance communication system by adapting to the state of radio channels. It is proposed a new method for adaptive modulation in MIMO channels. In strong channels used, for example, 64QAM or 256QAM, while the weak – QPSK or 16QAM. For evaluation the matrix channel in control systems it is proposed to use the Kalman filters. It is developed improved adaptiv method of spase-time processing for technology LTE, based on using of adaptive antenna arrays with adaptation algorithm by the pilot signal. The reliability of scientific results and conclusions of the thesis is proved by simulations and experiments on real hardware.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3176
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Husam.pdf1.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.