Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3153
Title: Модель и методы иерархическо-координационного управления очередями на маршрутизаторах телекоммуникационных сетей
Authors: Семеняка, М. В.
Keywords: черги
математична модель
оптимізація
ієрархічна структура
якість обслуговування
queues
mathematical model
optimization
hierarchical structure
quality of service
Issue Date: 2015
Publisher: Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники
Citation: Семеняка, М. В. Модель и методы иерархическо-координационного управления очередями на маршрутизаторах телекоммуникационных сетей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 "Телекоммуникационные системы и сети" / М. В. Семеняка ; Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. – Харьков, 2015. – 155 с.
Abstract: Дисертаційна робота присвячена розв'язанню актуальної науково-прикладної задачі, що полягає в оптимізації процесу управління чергами із забезпеченням узгодженості рішень щодо управління перевантаженням та його запобігання на інтерфейсах маршрутизаторів, диференційованій обробці пакетів різних пріоритетів шляхом розробки нових математичних моделей і методів для підвищення якості обслуговування в телекомунікаційній мережі в цілому. Розроблено потокову модель та дворівневі методи ієрархічно-координаційного управління чергами на маршрутизаторах телекомунікаційних мереж. Новизна роботи полягає у забезпеченні узгодженого розв’язання комплексу взаємопов’язаних між собою задач щодо розподілу та превентивного обмеження інтенсивності вхідних потоків пакетів, що надходять до черг, а також виділення необхідної пропускної здатності інтерфейсу для кожної з черг; у використанні при розробці методів управління чергами координаційних принципів − принципу цільової координації та принципу прогнозування взаємодій для оптимізації процесу багаторівневого управління чергами на маршрутизаторах телекомунікаційних мереж. Запропоновані рішення можуть бути покладені в основу нових механізмів управління чергами.The thesis research devoted to the solving of relevant scientific and technical problem that is related to the process of queuing optimization with consistent solution of Congestion Management and Congestion Avoidance tasks, differentiated packet flows processing to improve quality of service by developing mathematical models and methods. Novelty of the work is in providing a coordinated solution to the set of interrelated tasks of distribution and preventive limitation of the intensity of incoming packet flows that are coming to the queues and also allocating of the necessary bandwidth for each queue; in use of coordination principles for developing queue management methods − principle of goal coordination and interaction prediction for optimization of multi-level queue management on the telecommunication network routers. Proposed solutions could be used as the basis for new queue management mechanisms for coordinated soling of Congestion Management and Congestion Avoidance approaches.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3153
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SemenyakaMV.doc1.31 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.