Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3116
Title: Моделі, методи та інформаційні технології інтеграції гетерогенних розподілених баз даних
Authors: Танянський, С. С.
Keywords: предметна область
інформаційна система
модель даних
розподілена база даних
база даних
правила логічного існування
інтеграція даних
неоднорідні структури даних
цілісність даних
гетерогенна інформаційна система
knowledge domain
information system
data model
database
heterogeneous information system
Issue Date: 2011
Citation: Танянський, С. С. Моделі, методи та інформаційні технології інтеграції гетерогенних розподілених баз даних : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 "Інформаційні технології" / С. С. Танянський ; МОНМС України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Х., 2011. – 38 с.
Abstract: Дисертаційна робота присвячена рішенню науково-практичної проблеми створення на єдиній методологічній основі нових моделей і методів інтеграції розподілених баз даних з неоднорідною структурою, методів і засобів аналізу взаємозв'язку моделей даних. Запропоновано класифікацію неоднорідних структур баз даних, виділено класи фізичної і логічної неоднорідності. Показано, що для інтеграції неоднорідних баз даних найбільш прийнятною є технологія федералізації даних. Введено правила (L - правила), які формують повну, у деякому сенсі, множину інформаційних об'єктів, що визначає інформаційний простір розглянутої предметної області. Введено систему аксіом для побудови замикання правил L+. Вирішено задачу перевірки належності деякого правила до множини L+. На основі логічних правил існування введено окремий клас правил - обмежень цілісності. Досліджено поводження семантики при модифікації бази даних. Розроблено метод мінімальних змін семантики бази даних при модифікації її структури. Досліджено можливості маніпулювання даними, структурованими з порушеннями вимог реляційної моделі. Формально визначено мову запитів у вигляді виразів числення зі змінними на доменах. Показано, що запропоноване формулювання мови може бути застосовано не тільки до даних реляційної структури. Отримані теоретичні результати використані при розробці та впровадженні інформаційних систем різного функціонального призначення, а також використовувалися в навчальному процесі, що підтверджується актами та довідками про впровадження. The thesis is devoted to solving of scientific and practical problem of creation on unitary methodological base of new models and methods for integration of distributed databases with heterogeneous structure, methods and tools of analysis of data models association. 37 A classification of heterogeneous structures of databases is proposed, a classes of physical and logical heterogeneity are extracted. It is shown that the technology of data federalization is most acceptable for integration of heterogeneous data. L-regulations which form complete in one sense set of information objects that defines an information space of the knowledge domain are introduced. A system of axioms for constructing of the regulations L+ is proposed. A problem of checking of belonging of a regulation to the set L+ is solved. A separate class of the regulations – constructions of integrity is introduced on the ground of the logical existence regulations. A behavior of semantics under modification of the database is investigated. A method of minimal changes of database semantics under modification of the database structure is worked out. Possibilities of manipulation of the data which are structured with violation of requirements of relational model are investigated. A query language in the form of expressions of calculus with variables on domains is formally defined. It is shown that proposed formulation of the language may be applied not only to data having relational structure. Obtained theoretical results are used under construction and implementation of information systems of different functional purpose and training that is confirmed by acts and certificates about implementation. integrity
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3116
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TanjanskiySS.pdf574.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.