Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3114
Title: Моделі, методи та інформаційна технологія генерації екстраординарних звітів в інформаційних системах організаційного управління
Authors: Федорченко, К. А.
Keywords: інформаційна система
метадані
реляційна модель
напівсхема
множина
звіт
information system
metadata
relational model
semi-scheme
relations
report
Issue Date: 2011
Citation: Федорченко, К. А. Моделі, методи та інформаційна технологія генерації екстраординарних звітів в інформаційних системах організаційного управління : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 "Інформаційні технології" / Федорченко Костянтин Анатолійович ; Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. – Х., 2011. – 24 с.
Abstract: Дисертаційна робота присвячена розробці моделей, методів та прикладної інформаційної технології генерації екстраординарних звітів. Запропоновано використання теорії напівсхем для побудови метаданих інформаційної системи. Виконано аналіз користувацьких уявлень у рамках запропонованої теорії та виявлено, що застосування не рекурсивних напівсхем дозволяє, не тільки добре описувати предметну область, але й однозначно відображати ці напівсхеми на базу даних. Розроблено методи формування структурованих користувацьких уявлень про дані інформаційної системи. Показана можливість відображення структурованих користувацьких уявлень на базу даних з наступним формуванням запиту до бази даних. Описано інформаційну технологію побудови екстраординарних звітів на базі структурованих користувацьких уявлень, що зберігаються у метаданих інформаційної системи. Запропонований підхід дозволяє користувачу, на базі структурованого опису предметної області інформаційної системи, вибирати необхідну інформацію та отримувати її у вигляді звітів. За рахунок використання розробленого програмного засобу, вдалось зменшити навантаження служби супроводу інформаційної системи розробкою додаткових звітів. The thesis is dedicated to the development of models, methods and information technology of extraordinary reports generation. It was suggested to use semi-scheme theory for the constructing of information system metadata. It was developed the methods of formation of the users structured notions about information system data. It was shown the possibility of representation of the users structured notions about database with the following creation of the request to the database. It was described information technology of the extraordinary reports formation, based on users structured notions, which are kept in information system metadata. The suggested approach, based on structured description information system knowledge domain, let the user to choose the necessary information and get it as reports. By using the developed software, it became possible to lessen loading of assistance service of information system by the developing of additional reports.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3114
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FedorchenkoKA.rtf1.95 MBRTFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.