Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2787
Title: Модели и методы анализа немарковского трафика в узлах телекоммуникационных сетей
Authors: Пустовойтов, П. Е.
Keywords: телекомунікаційна система
вузол маршрутизації
якість обслуговування
управління трафіком
надійність та продуктивність мережі
telecommunication system
routing hub
quality of service
traffic management
productive networks
Issue Date: 2014
Citation: Пустовойтов, П. Е. Модели и методы анализа немарковского трафика в узлах телекоммуникационных сетей : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 "Телекоммуникационные системы и сети" / П. Е. Пустовойтов ; Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. – Харьков, 2014. – 385 с.
Abstract: У дисертаційній роботі розв'язується актуальна науково-технічна проблема розвитку теорії телетрафіка для систем, які функціонують в умовах реальних потоків вимог та процесу обслуговування, за рахунок вдосконалення теоретичної бази засобів аналізу немарківського трафіка у вузлах телекомунікаційних мереж на основі теоретичного розвитку та узагальнення моделей і методів забезпечення якості обслуговування за критеріями «надійність» і «продуктивність» та створення програмно-технічної бази та технологій управління чергами у вузлах телекомунікаційних мереж в умовах немарківського трафіка. Одержали подальший розвиток методи розщеплення неоднорідного потоку, вхідний потік представлено у вигляді суперпозиції потоків Ерланга. Вперше одержано метод побудови марківської моделі немарківської системи обслуговування з використанням потоку Ерланга, який вкладено у пуасонівський потік, що дозволяє оцінити ефективність системи, до входу якої надходить суперпозиція немарківських самоподібних потоків пакетів різної довжини. Вперше для обліку неординарного потоку у телекомунікаційних мережах розроблено метод обчислення розподілу ймовірностей станів марківського ланцюга для групового вхідного потоку, який припускає довільний розподіл кількості пакетів у групі. Удосконалено аналітичну модель, яка описує нестаціонарний стохастичний трафік у телекомунікаційних мережах, що враховує добові, тижневі та сезонні коливання навантаження. Запропоновано метод фазового укрупнення станів напівмарківської системи, який дозволяє здійснювати розрахунок розподілу ймовірностей станів ланцюга надвисокої розмірності. Одержали подальший розвиток методи розрахунку статистичних показників вузлів маршрутизації телекомунікаційних мереж, які враховують можливість існування відмінностей у пріоритетах одних потоків пакетів даних перед іншими. Запропоновано моделі з абсолютним і відносним пріоритетами пакетів; Одержали подальший розвиток методи управління обслуговуванням черг у вузлах маршрутизації, які встановлюють раціональний розподіл ресурсу обробки за сукупністю критеріїв, які покращують показники QoS. Розроблено і впроваджено комплекс програмно-технічних засобів діагностики та управління трафіком телекомунікаційних мереж. Впровадження розробленої технології підвищило надійність передачі даних у вузлах маршрутизації на 7% і продуктивність на 5%, що підтверджується актами впровадження.The dissertation is devoted to the research of theoretical bases for providing quality of service in the implementation of non-markov traffic analyses and dynamic traffic routing control in the telecommunication network (TCN) based on their dynamic models, markov approximations, technology of overcoming the task high dimension, imitation models and invented criteria and methods of traffic streams control. It was developed a complex of program-technical facilities for traffic diagnostic and management in TCN, which realizes the scientific and technical base of models and methods of packages stream management. A program code is built in Java (J2EE) using MySQL database. The usage of developed software allowed to promote reliability of communication on 7% and the productivity of network router on 5%.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2787
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PustovoytovPE_1.pdf491.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.