Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2520
Title: Обработка визуальной информации в систему управления производственным агентом
Authors: Бронніков, А. І.
Keywords: Системи адаптації роботів
Мультиагентна система
Робочий простір
Візуальне керування
Issue Date: 2013
Publisher: СевНТУ, м. Севастополь
Abstract: Широке використання інтелектуальних математи-чних методів або їх комбінацій у виробництві спонукає розробку нових моделей виробничих про-цесів, що реалізуються у інтелектуальних виробничих системах (ІВС) [1,2]. В наш час відкрита архітектура мультиагентних систем (МАС) стає основним напрямом розвитку сис-тем розподіленого штучного інтелекту. І, хоча, уні-версального визначення агента нема, це не зупиняє дослідників від розширення областей застосування агентів. На практиці ці агенти зазвичай розглядають-ся як самокеровані програмні об’єкти, що мають вла-сну систему оцінок і засоби незалежного розв’язання певних завдань з наступним розв’язанням більших завдань як за власною ініціативою, так і за запитами інших агентів. Сучасні виробничі системи, що є у більшості де-централізованими, є типовим застосуванням МАС. Переваг такого застосування багато: виробнича ін-формація зберігається і обробляється у розподіле-ний спосіб на відміну від єдиних великих систем; за-безпечується поліпшення якості виробничих систем шляхом навчання і взаємодії об’єктів; забезпечується метод інтеграції підприємства. Все це вказує на акту-альність досліджень у галузі виробничого викорис-тання МАС.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2520
Appears in Collections:Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (КІТАМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BronnilovTsymbal2014ru.doc125.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.