Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2513
Title: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни „Системи адап-тації роботів” для студентів усіх форм навчання напряму 6.050201 “Системна інженерія” Частина 1
Authors: Бронніков, А. І.
Цимбал, О. М.
Keywords: Адаптація
Комп`ютерний зір
OpenCV
Visual Studio
Issue Date: 2013
Publisher: ХНУРЕ
Abstract: Розвиток сучасного виробництва, прискорення науково-технічного про-гресу в наш час тісно пов’язані з подальшим впровадженням у виробництво су-часної техніки та технологій. Одним з найперспективніших напрямків розвитку є засто¬сування гнучких виробничих систем. Такі системи у різноманітних варі-аціях є ос¬новною організаційною формою існування всього сучасного вироб-ництва. Вико¬ристання комп’ютеризованих інтегрованих систем у функціону-ванні сучасного виробництва має за мету розв’язання методологічної задачі ін-теграції виробничих си¬стем у вирішенні повсякденних та перспективних задач. Практичне розв’язання цих задач залежить від якості підготовки фахівців, здатних створювати технічні рішення, що відповідають вимогам автоматизації об¬робки технологічної інформації, виключають дублювання інформації, забез-печу¬ють інформаційну сумісність та ефективність керування.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2513
Appears in Collections:Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (КІТАМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
САР.doc498 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.