Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2277
Title: Методы измерения энергетических характеристик мощного лазерного излучения решетчатыми болометрическими приемниками с учетом нелинейных эффектов
Authors: Пак, А. О.
Keywords: алгоритми оброблювання сигналів
болометрична ґратка
просторово-енергетичні характеристики
зворотна задача
потужний лазер
signal processing algorithms
bolometric grid
spatial and energy
inverse problem
powerful laser
Issue Date: 2014
Citation: Пак, А. О. Методы измерения энергетических характеристик мощного лазерного излучения решетчатыми болометрическими приемниками с учетом нелинейных эффектов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.01 "Физика приборов, элементов и систем" / А. О. Пак ; МОН Украины, Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. – Х., 2014. – 185 с.
Abstract: Дисертаційну роботу присвячено розвитку методів вимірювання просторово-енергетичних, поляризаційних та часових характеристик і параметрів потужного лазерного випромінювання за допомогою ґратчастого болометричного приймача. Дослідження спрямоване на підвищення якості й точності розв’язання зворотної задачі відновлення розподілу інтенсивності 19 випромінювання за рахунок розвитку методів оброблювання результатів вимірювань і методів комп’ютерного моделювання. Для вдосконалення методів відновлення енергетичного розподілу інтенсивності випромінювання розроблено алгоритми оброблювання сигналів із ґратчастого приймача на основі інтегрального перетворення Радона. Запропоновано спосіб оцінювання показників якості відновлення, який базується на порівнянні вихідної й відновленої функцій розподілу інтенсивності. Показано необхідність урахування залежності теплофізичних параметрів болометрів від температури з метою підвищення точності одержуваних результатів і їх надійності. Набули подальшого розвитку методи вимірювання напрямку лінійної поляризації та форми імпульсу, тривалість якого набагато менша за теплову постійну часу.The thesis is devoted to the development of the measurement methods of the spatial, energy, polarization, and temporal characteristics and parameters of powerful laser radiation with the aid of grid bolometers. The research is aimed at improving the quality and accuracy of the solution of inverse problem of recovering the intensity distribution of the radiation thanks to the development of methods of processing the results of measurements and computer modeling. It has been shown the necessity of consideration of the temperature dependence of physical parameters of bolometers to improve the accuracy of the results obtained and their reliability, that is, the probability of the solution compliance to restrictions caused by physical laws. In order to improve the methods of restoring the energy distribution of the radiation intensity, it has been developed the signal processing algorithms based on the integral Radon transform for the grid receiver. It has been proposed an evaluation method of the quality characteristics of recovery, based on comparison of the original and restored intensity distribution functions.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2277
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PakAO.pdf903.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.