Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2047
Title: Методы выбора световых путей и назначения длин волн в сетях WDM с учетом явления четырехволнового смешивания
Authors: Переверзев, А. А.
Keywords: оптична мережа
телекомунікації
світловий шлях
оптичний конвертор
мережа радіодоступу
WDM
optical network
telecommunication
optical convector
light path
optical network
radio network
Issue Date: 2013
Citation: Переверзев, А. А. Методы выбора световых путей и назначения длин волн в сетях WDM с учетом явления четырехволнового смешивания : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 "Телекоммуникационные системы и сети" / А. А. Переверзев ; МОН Украины, Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. – Х., 2013. – 141 с. – Библиогр.: с. 131–140.
Abstract: Дисертація присвячена вдосконаленню існуючих методів вибору світлових шляхів і призначення довжин хвиль за рахунок врахування при вирішенні завдань явища чотирьоххвильового змішування та вибору місць встановлення оптичних конверторів. У роботі розроблено метод розв’язання задачі вибору світлових шляхів і призначення довжин хвиль з урахуванням впливу явища чотирьоххвильового змішування, при цьому задача відноситься до лінійного типу; метод розв’язання задачі вибору світлових шляхів і призначення довжин хвиль з урахуванням впливу явища чотирьоххвильового змішування при умові, що у мережі знаходиться оптичний конвертор; метод розв’язання задачі динамічного вибору світлових шляхів і призначення довжин хвиль з урахуванням впливу явища чотирьоххвильового змішування; запропоновано метод синтезу мережі радіодоступу на основі технології «радіо по волокну», який розбиває розв’язання задач, які виникають при проектування цих мереж, на три підзадачі. Отримані дані при розв’язанні кожної з підзадач є вхідними даними при розв’язанні наступної підзадачі. Досліджено ефективність розроблених методів шляхом проведення експериментів і імітаційного моделювання, розроблено практичні рекомендації по їх застосуванню. Порівняльний аналіз запропонованих методів з раніш відомими показав, що розроблені в роботі методи дозволяють підвищити пропускну здатність та якість передачі інформації в оптичної мережі WDM.Dissertational work is devoted to the improvement of existing methods to choose light paths and wavelength assignment by taking into account in solving the phenomenon four-wave mixing and choice place of installation of optical converters. In this paper, a method is developed for solving the problem of choice light paths and wavelength assignment for the effects of four-wave mixing phenomena, and the problem is k linear type, method of solving the problem of the choice of light paths and wavelength assignment for the effects of four-wave mixing phenomenon, provided that the network is has optical converter, the method of solving the problem of the dynamic choose light paths and wavelength assignment with the considering phenomenon of four-wave mixing, the method of synthesis radio network-based technologies "radio on fiber", which breaks solving problems that arise in the design of these networks under three tasks. The data for you, the decision of each of the subtasks are inputs in deciding when the next task. The efficiency of the developed methods by conducting experiments and simulation, practical recommendations for their use. Comparative analysis of the proposed methods previously known in saying that the methods developed in the paper can improve the capacity and quality of information transfer in optical networks WDM.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2047
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pereverzev.pdf728.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.