Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2044
Title: Метод управления трафиком в процессе установления ТЕ-туннелей с линейными MAX-PLUS моделями
Authors: Лозинская, В. Н.
Keywords: трафік
мережа
управління
маршрутизація з підтримкою яко- сті обслуговування
планувальник пакетів
дискретно-подієва модель
пропускна здатність
лінійна Max-plus модель
Issue Date: 2014
Citation: Лозинская, В. Н. Метод управления трафиком в процессе установления ТЕ-туннелей с линейными MAX-PLUS моделями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 "Телекоммуникационные системы и сети" / В. Н. Лозинская ; М-во науки и образования Украины, Донец. нац. техн. ун-т. – Донецк, 2014. – 152 с.
Abstract: Дисертаційна робота присвячена розв’язанню актуальної наукової задачі, пов’язаної зі вдосконаленням моделей та методів управління трафіком в MPLS- мережах в умовах реалізації стратегій QoS-маршрутизації та методів оцінки параметрів ТЕ-туннелів шляхом розробки відповідних математичних моделей для підвищення ефективності використання мережних ресурсів в цілому. У ході проведеного аналізу встановлено, що впроваджені в MPLS комплекси для забезпечення гарантованої якості обслуговування трафіка, що надходить, мають низку функціональних обмежень, що пов’язано з недосконалістю математичних моделей та методів, на яких вони основані. Отримав подальший розвиток метод маршрутизації «від джерела» з підтримкою якості обслуговування для MPLS-мереж. Новизна методу полягає в формуванні композитних маршрутних метрик, які розраховуються на основі функцій «корисності» трафіка різних телекомунікаційних послуг, що дозволило формувати ТЕ-тунелі відповідно до характеристик трафіка, який ними буде передано. Вперше розроблено метод оцінки пропускної здатності віртуальних каналів телекомунікаційної мережі, який відрізняється від існуючих використанням прогностичної ARFIMA-моделі, що враховує фрактальні властивості трафіка. Це дозволило зменшити обсяг використаного канального ресурсу із забезпеченням заданих параметрів обслуговування в середньому на 18%. Вперше розроблено дискретно-подієву модель роботи планувальника приграничного мережного пристрою в базисі Max-Plus алгебри, яка враховує затримки на обробку пакетів та дозволяє формалізувати процес управління чергами 18 пакетів в просторі станів. На основі розробленої моделі запропоновано метод оцінки розміру буферів черг MPLS-маршрутизатора, який дозволяє підвищити точність оцінок міжкінцевих затримок передачі трафіка. Запропоновані математичні моделі та метод можуть бути покладені в основу відповідних протокольних рішень під час розв’язання задач управління трафіком в транспортних MPLS-мережах, при балансуванні навантаження в приграничних мережних пристроях, при визначенні обсягу пропускної здатності для ТЕ-тунелів, що встановлюються, та їхньої маршрутизації з підтримкою якості обслуговування.Dissertation is devoted to actual scientific task solving. It is connected with traffic management models and methods in MPLS-network improvement under the implementation of the QoS-routing strategy and TE-tunnel’s parameters estimation method conditions by right mathematical models designing on purpose of more efficient network resources using in generally. Main parts of TE-tunnel’s setting process mathematical models are designed. They are TE-tunnel’s setting bandwidth estimation, route metrics forming for its routing and queue service planning for guarantee quality of service in border routers. The results novelty is in more efficient network resources using with guarantee quality of service assurance by decreasing channel resource capacity in virtual channel’s setting process. Proposed mathematical models and method can be the basis of right protocols in which are MPLS-network’s management traffic tasks solving. They can be used for load balancing in border routers, TE-tunnels’ setting bandwidth rate and its routings with guarantee quality of service.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2044
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lozinskaya.pdf1.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.