Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2038
Title: Метод расчета сверхширокополосных радиотехнических систем для внеполосного функционального поражения цифровых станций радиорелейной связи
Authors: Ирха, А. В.
Keywords: надширокосмуговий
функціональне ураження
радіорелейний зв'язок
ultrawideband
functional loss
radio relay
Issue Date: 2015
Citation: Ирха, А. В. Метод расчета сверхширокополосных радиотехнических систем для внеполосного функционального поражения цифровых станций радиорелейной связи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 "Радиотехнические и телевизионные системы" / А. В. Ирха ; М-во Оброны Украины, Харьк. ун-т воздушных сил им. И. Кожедуба. – Харьков, 2015. – 171 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи.  Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, МО України, Харків, 2015. У дисертаційній роботі розроблено метод розрахунку просторово-часових характеристик надширокосмугових дзеркальних антен з круговою поляризацією для визначення ймовірності функціонального ураження станцій РРЗ при позасмуговому короткоімпульсному впливі. Удосконалено метод розрахунку ймовірності ФУ елементної бази вхідних трактів станцій РРЗ при використанні пачки НШС сигналів. Метод, на відміну від відомих, дозволяє розраховувати ймовірність деградації напівпровідникових елементів для нормального і рівномірного законів розподілу теплової енергії при позасмуговому впливі залежно від кількості імпульсів у пачці і потужності уражального сигналу. Уточнено метод розрахунку коефіцієнта впливу підстеляючої поверхні в разі використання НШС сигналів за рахунок обліку амплітудно-частотного спектра сигналу, просторово-частотної характеристики антени, режиму роботи лінії передачі, дисперсії електричних параметрів грунту. Отримані практичні результати повною мірою можуть використовуваться при обгрунтуванні тактичних вимог до засобів функціонального ураження станцій РРЗ із застосуванням послідовностей НШС сигналів; при обгрунтуванні вибору конструкції і параметрів дзеркальної антени з круговою поляризацією.The thesis developed a method for calculating the spatial and temporal characteristics of ultra-wideband reflector antennas with circular polarization to determine the likelihood of functional lesions stations RR in-band korotkoimpulsnomu impact. The method of calculating the probability FL cell base stations RR input channels using packs UWB signals. Method, unlike the famous, allows to calculate the probability of degradation of semiconductor components for proper laws and uniform heat distribution in-band impact depending on the number of pulses in a pack and power affects the signal. Specifies the method of calculation of the influence of the underlying surface when using UWB signals by taking into account the amplitude-frequency spectrum of the signal spatial and frequency characteristics of the antenna, mode of transmission line dispersion of the electrical parameters of the soil. The obtained practical results are fully vykorystovuvatsya in justifying tactical Requirements for functional lesions stations RR using sequences UWB signals; in justifying the choice of design parameters and reflector antenna with circular polarization.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2038
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IrhaAV.pdf576.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.