Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2034
Title: Метод определения координат объектов на этапе инициализации гомогенной беспроводной сенсорной сети
Authors: Власова, В. А.
Keywords: бездротова сенсорна мережа
позиціонування
ініціалізація
мот
енергоефективність
імітаційне моделювання
wireless sensor network
positioning
initialization
mote
energy efficiency
simulation
Issue Date: 2014
Citation: Власова, В. А. Метод определения координат объектов на этапе инициализации гомогенной беспроводной сенсорной сети : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 "Телекоммуникационные системы и сети" / В. А. Власова ; МОН Украины, Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. – Х., 2014. – 165 с.
Abstract: Робота присвячена вирішенню актуальної науково-прикладної задачі, яка полягає у розвитку методів знаходження координат об'єктів гомогенної бездротової сенсорної мережі (БСМ) шляхом розробки методу визначення місця розташування елементів мережі з поєднаним експериментально-аналітичним циклом на етапі ініціалізації. Розроблено спосіб уточнення координат вузлів, отриманих на етапі ініціалізації, який базується на знаходженні і компенсації похибки загасання в реальному середовищі розповсюдження. Даний метод дозволяє обчислити координати вузлів з високою точністю, при цьому використовуючи мінімальну кількість додаткових модулів на мережу і за одну ітерацію обміну інформацією між мотами і базовими станціями. Розроблено сценарій етапу ініціалізації бездротової сенсорної мережі, який включає позиціонування по запропонованому методу. У рамках запропонованих алгоритмів розроблено імітаційну модель процесу позиціонування БСМ. У ході моделювання отримано підтвердження теоретичних викладок, виявлена універсальність методу незалежно від виробничої спрямованості мережі з урахуванням накладених обмежень.The work is devoted to solving important scientific and applied problems, which is to develop methods for finding the coordinates of objects of homogeneous wireless sensor network (WSN) by developing a method for determining the location of the network elements by combined experimental and analytical cycle at the stage of initialization. Based on the information-theoretic concept was developed a method of the coordinates of nodes obtained at the stage of initialization elaboration, which is based on finding and compensation of propagation attenuation error in a real environment. This method allows us to calculate the coordinates of the nodes with high precision, while using a minimum number of additional modules on the network and one iteration of information exchange between motes and base stations. Was developed a initialization phase script of a wireless sensor network, which includes positioning by the proposed method. As part of the proposed algorithms a simulation model of positioning WSN was developed. During the simulation a proofs of theoretical calculations were obtained, discovered the versatility of the method, regardless of production orientation of network considering the imposed restrictions.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2034
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VlasovaVA.doc582 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.