Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1942
Title: Методи формування S-блокових конструкцій випадкового типу з покращеними показниками стійкості для блокових симетричних шифрів
Authors: Широков, О. В.
Keywords: S-блок
підстановка
критерії випадковості
таблиця линійних апроксимацій
повний диференціал
таблиця диференційних різностей
S-block substitution
the criteria of randomness
a total differential e
XOR difference tabl
linear approximation table
Issue Date: 2010
Citation: Широков О. В. Методи формування S-блокових конструкцій випадкового типу з покращеними показниками стійкості для блокових симетричних шифрів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 - "Системи захисту інформації" / О. В. Широков ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Х., 2010. – 26 с.
Abstract: Дисертаційна робота присвячена розробці методики побудування підстановочних конструкцій (S-блоків) блокових шифрів з покращеними криптографічними показниками. В роботі знаходить свій подальший розвиток метод відбору випадкових підстановок на основі уточнення комбінаторних показників випадковості (інверсій, зростань та циклів), а також розробляються ще два методи, основані на критеріях, що пов’язані з оцінкою близькості емпіричних законів розподілу переходів таблиць XOR різниць та зміщень таблиць лінійних апроксимацій теоретичним розподілам. Теоретично і експериментально показано що можна будувати підстановки, що мають показники випадковості з самими жорсткими критеріями відбору (котрі збігаються з теоретичними значеннями). Запропоновані конкретні підстановочні конструкції для застосування в перспективних шифрах. Підтверджена підвищена ефективність підстановок нового типу шляхом дослідження впливу на результуючі показники стійкості до атак диференціального крипоаналізу (максимальні значення повного диференціалу) зменшених моделей ряду сучасних шифрів. The dissertation is devoted to the development of methods for constructing substitution structures (S-blocks) of block ciphers with improved cryptographic security indicators.In this paper we improve a random substitutions selection method based on combinatorial refinement of randomness indicators (inversions, growths and cycles),and also developed two new methods based on criterias related to assessing closeness of the empirical distribution laws of transition XOR difference tables and displacements of linear approximation tables to the theoretical distributions. Theoretically and experimentally demonstrated the possibility to construct substitutions that have randomless indicators with the most stringent selection criterias (which coincide with the theoretical values).Some new substitutions have been offered to use in future ciphers. The increased efficiency of new type substitutions was confirmed by examining the influence on the resulting indicators of resistance to differential cryptanalysis attacks (maximum values of the total differential) of reduced models of some modern ciphers.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1942
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ShurokovOV.pdf228.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.