Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1825
Title: Методи та засоби ЕЦП з заданим рівнем захищеності та підвищеною швидкодією
Authors: Шевчук, О. А.
Keywords: цифровий підпис
автентифікація
скалярне множення у групі точок еліптичної кривої
апаратні засоби ЕЦП
the digital signature
authentication
scalar multiplication in group of points of an elliptic curve
hardware security module
Issue Date: 2013
Citation: Шевчук О. А. Методи та засоби ЕЦП з заданим рівнем захищеності та підвищеною швидкодією : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 – "Системи захисту інформації" / О. А. Шевчук ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Х., 2013. – 21 с.
Abstract: Дисертаційна робота присвячена удосконаленню методів вироблення електронного цифрового підпису повідомлень. Вперше запропоновано метод модифікації алгоритмів скалярного множення у групі точок ЕК, що викорис- товуються для обчислення ЕЦП, який ґрунтується на частковому кешуванні множника та відповідної модифікації генератора псевдовипадкових послідов- ностей і дозволяє підвищити швидкодію засобу ЕЦП. Корисний ефект дося- гається за рахунок дублювання частини випадкового сеансового ключа між операціями обчислення скалярного множення. Удосконалено метод ЕЦП, який визначено у Національному стандарті ДСТУ 4145:2002, та відрізняється від прототипу зміною функції ґешування повідомлення на функцію створення доданої збитковості, що дозволяє зменшити обсяг ЕЦП для групи повідомлень, в залежності від характеристик повідомлення. Сутність удосконалення поля- гає у використанні повного відновлення повідомлення з цифрового підпису. Стверджується, що в такому випадку заданий рівень стійкості можна досяг- ти з використанням меншого обсягу повідомлення. Показується сумісність цифрового підпису національного стандарту ДСТУ 4145:2002 з відомими під- писами з відновленням повідомлення, які ґрунтуються на перетвореннях у групі точок еліптичної кривої. Вперше запропоновано метод захисту від атаки повного розкриття за відомими результатами криптографічних перетворень, яка здійснюється за умови підміни апаратного засобу КЗІ, що ґрунтується на модифікації алгоритму автентифікації ISO/IEC 9798-2 6.1, шляхом зміни крип- тографічних перетворень з симетричних на перетворення з відкритим ключем, для обміну користувача з третьою довіреною стороною, що дозволяє забез- печити безпечний розподіл апаратних засобів ЕЦП, які реалізують алгоритми ЕЦП, в умовах існування загрози підміни засобу криптографічного захисту. Досліджено уразливість апаратних засобів ЕЦП, які використовують DSA по- дібні схеми цифрового підпису, до підміни засобу до етапу персоналізації. Сутність запропонованого методу полягає в створенні відносин довіри з виро- бнком засобів ЕЦП та верифікації засобу під час персоналізації за допомогою тристороннього протоколу автентифікації. Dissertation work is devoted to improvement of the digital signature computation methods. Introduced new modification method for cryptographic digital signature schemes based on elliptic curves. Proposed method adds additional level of caching in suitable algorithms of scalar multiplication. Combined with modification of PRNG method can achive up to 25% of computation boost, with reduced upper level of brute force attack. Introduced modification of the digital signature method, described in the Ukrainian DSTU 4145:2002 National standard. Proposed to change the hashing subrouine to message recovery generator. Such modification allows to reduce digital signature size without modification already created hardware security modules.Introduced the method of protection against attack of full disclosure on hardware security modules, which deployed with impersonalized state. In case of successful substitution of such module attacker can compromise secret keys with several digital signatures. Introduced authentication scheme for hardware cryptographic modules.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1825
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shev4ukOA.pdf192.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.