Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1563
Title: Методи підвищення завадостійкості каналів передачі інформації запитальних систем спостереження повітряного простору
Authors: Свид, І. В.
Keywords: запитальна система спостереження
канал передачі
інформаційне забезпечення
польотна інформація
коефіцієнт готовності
завадостійкість
requesting observing system
transmission channel
information management
flight information
availability factor
noise immunity
Issue Date: 2012
Citation: Свид І. В. Методи підвищення завадостійкості каналів передачі інформації запитальних систем спостереження повітряного простору : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 "Радіотехнічні та телевізійні системи" / І. В. Свид ; МОНМС України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. - Х., 2012. - 20 с.
Abstract: Мета дисертаційного дослідження – створення методу підвищення завадостій- кості запитальних каналів передачі інформації при дії внутрісистемних, навмисних корельованих та некорельованих завад, у якому, за рахунок спадкоємного переходу від запитальних систем спостереження до запитальних каналів передачі польотної інформації, що забезпечує перехід від обслуговування запитів до обслуговування мережі та виключає можливість паралізації літакових відповідачів навмисною коре- льованою завадою і цим реалізується надійне інформаційне забезпечення спожива- чів системи контролю повітряного простору. Ocновні результати: набула подальшого розвитку модель каналу передачі ін- формації запитальних систем спостереження, яка, на відміну від відомих, враховує вплив некорельованих завад у каналі відповіді на якість передачі інформації, що до- зволило більш точно оцінити завадостійкість; вперше розроблено адресний за відпо- віддю метод передачі інформації, у якому координати повітряного об’єкта включа- ються у склад передаваємої інформації з повітряного об’єкта, що забезпечило спадкоємний перехід від обслуговування абонента до обслуговування мережі, і до- зволило підвищити завадостійкість запитальних каналів передачі інформації при дії внутрісистемних, навмисних корельованих та некорельованих завад; набув подаль- шого розвитку метод передачі інформації у запитальних системах спостереження який, на відміну від відомих, оснований на управлінні потоками як сигналів запиту так і сигналів відповіді, що дозволило послабити вплив внутрісистемних завад на завадостійкість каналів передачі. Практична значущість отриманих результатів полягає в тому, що: удосконале- но методику розрахунка коефіцієнту готовності запитальних систем спостереження при передачі польотної інформації з урахуванням наявності хаотичних імпульсних завад у каналі відповіді, яка дозволяє оцінити показники завадостійкості запитальної системи спостереження у реальних умовах завадової обстановки; розроблено пропо- зиції щодо збільшення кількості передаваємих розрядів польотної інформації при використанні існуючого стандарту передачі; обґрунтовано структуру та визначено тип модуляції сигналів передачі інформації в запитальних каналах передачі польот- ної інформації. The purpose of the dissertation research – a method of improving noise immunity in request information channels with negative action of intersystem correlated and uncorrelated hindrances, in which by the inherited transition from the request location systems of supervision to the interrogative request channels of flight information which provides a transition from request service to the network service and eliminates possibility of paralyzing airplane’s defendants the intentional correlated hindrance so safety information service of air space control system can be realized. Main results: developed the model channel transmission systems requesting observation that, differ from known, by including the influence of uncorrelated noise in the response channel to the quality of information transfer, what allows better assessment of noise immunity, first developed by the response address transmission method in which the coordinates of the air object included in the composition intersystem information on air facility, that provided the hereditary transfer of service the subscriber to service network, and thus improving noise immunity requesting information channels when exposed intersystem, correlated and uncorrelated intentional interference, developed further the method of information transfer systems in requesting observation that, differ from known by based on control flows as request signals and response signals, which allowed to reduce the impact of noise on noise immunity intersystem channels. The practical significance of the results is manifested in: improved method of calculating the coefficient of readiness requesting observing systems in the transmission of flight information including the presence of random noise in the channel impulse response, which allows to estimate the performance of noise immunity observation requesting in the wild clutter, the proposals to increase the number of digits transferrable flight information using an existing standard transmission ; reasonable structure and defined modulation type signal transmission in requesting channels of flight information.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1563
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SvidIV.pdf538.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.