Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1552
Title: Методи і моделі оперативного оцінювання станів складних об’єктів з використанням нечіткої логіки
Authors: Творошенко, І. С.
Keywords: нечітка логіка
нечітка мережа Петрі
нечітка множина
функція належності
коефіцієнт впевненості
лінгвістична змінна
дихотомія
терм
нечітке логічне виведення
fuzzy logic
fuzzy Petri nets
fuzzy logic output
fuzzy set
the coefficient of confidence
membership function
linguistic variable
term
dichotomy
Issue Date: 2010
Citation: Творошенко І. С. Методи і моделі оперативного оцінювання станів складних об’єктів з використанням нечіткої логіки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 – "Системи та засоби штучного інтелекту" / І. С.Творошенко ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Х., 2010. – 24 с.
Abstract: Дисертаційна робота присвячена розробці нових методів та моделі з використанням нечіткої логіки для оперативного оцінювання станів складних об’єктів, що функціонують в умовах невизначеності нечіткого простору станів. У роботі проведено аналітичний огляд особливостей розвитку методів, моделей та інструментальних засобів на основі нечіткої логіки у складних об’єктах. Отримано нові наукові результати, що мають переваги над існуючими рішеннями. Розроблено нечітку мережеву модель на основі розширень нечіткої інтервальної інтегрованої кольорової мережі Петрі. Розроблено новий метод у стратегії нечіткого логічного виведення, що ґрунтується на багатоетапному просторово розподіленому оперативному оцінюванні станів складних об’єктів за допомогою використання нечітких інтервальних уявлень про простір станів складних об’єктів. Розширено метод оперативного настроювання параметрів функцій належності з використанням положень методу дихотомії. Розроблено структуру та функції інструментальних засобів вирішення прикладних задач.Програмно реалізована система оперативного оцінювання станів складних об’єктів. Запропоновані методи та засоби орієнтуються на підвищення вірогідності рішень, що приймаються. Подальшим етапом дослідження у даному напрямку є удосконалення математичного апарату побудови моделей і адаптація отриманих результатів на об’єктах предметних областей. The thesis is devoted to development of new methods and a model applying fuzzy logic for rapid estimation of the states of complex objects functioning under uncertainty of fuzzy states space. The paper analyzes the development features of methods, models and tools based on fuzzy logic in complex objects. New scientific results, which have advantages over existing solutions, have been obtained. The fuzzy network model, based on the extensions of fuzzy interval integrated colored Petri nets, has been developed. A new method in the strategy of fuzzy logic inference, based on multistage spatially distributed rapid estimation of research facilities states using fuzzy interval representations about the state space of research facilities, has been developed too. The method of operational function parameters setting applying the method of dichotomy has been extended. The structure and functions of tools for applied problems solving have been developed. The software for the system of rapid estimation of complex objects states has been implemented. The proposed methods and tools are created for increase of the decisions probability. The subsequent stage of research in this direction is to improve the mathematical tools of model design and adapt the results for the objects considered.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1552
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TvoroshenkoIS.pdf228.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.