Моделі та методи ієрархічно-координаційної маршрутизації в програмно-конфігурованих телекомунікаційних мережах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Автори
Невзорова, О. С.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена розв’язанню актуальної наукової задачі, пов’язаної з оптимізацією процесів ієрархічно-координаційної маршрутизації в програмно-конфігурованих ТКМ. Вдосконалено потокову модель та метод ієрар-хічно-координаційної внутрішньодоменної маршрутизації «від джерела» в мережі SDN/MPLS-TE. Новизна рішень полягає в модифікації маршрутних метрик та умов балансування навантаження. Вперше запропоновано математичну модель і метод ієрархічно-координаційної міждоменної маршрутизації у програмно-конфі-гурованій ТКМ. Новизна моделі полягає в тому, що набули нової форми умови збереження потоку для доменів різних типів; вдалось коректно сформулювати умови міждоменної взаємодії. Вперше запропоновано трирівневий метод ієрархі-чно-координаційної маршрутизації в SDN/MPLS. Отримав подальший розвиток дворівневий метод маршрутизації з розподілом канального ресурсу у мережі SDN/MPLS-DiffServ-TE. Новизна методу полягає у застосуванні принципу про-гнозування взаємодій при забезпеченні збалансованого використання канального ресурсу, що виділяється потокам різних класів в ході їх маршрутизації.Dissertation is devoted to solving of the actual scientific problem related with optimization of hierarchical-coordination routing processes in software-defined tele-communication networks by developing and improving corresponding mathematical models and methods in order to improve the scalability and quality of service in tele-communication networks.The three-level hierarchical-coordination routing method in the SDN/MPLS tele-communication network was firstly proposed. The novelty of the method lies in the introduction of a three-level hierarchy for calculating route variables with the con-sistent coordination of the solutions. The zero and the first levels in method were re-sponsible for the organization and coordination of intra-area routing, and the second level task is the implementation and coordination of inter-area interaction. This allowed to increase the scalability of inter-area source routing problem solutions in the SDN/MPLS telecommunication network. The two-level routing method with the link resource allocation in the software-defined telecommunications network SDN/MPLS-DiffServ-TE has been further devel-oped. The novelty of the method is, firstly, in relation to the principle of predicting the interactions while ensuring a balanced use of the link resource allocated to flows of different classes (priorities) during their routing. The introduction of a two-level hier-archy of solutions has allowed to reduce the initial sufficiently large settlement prob-lem of non-linear optimization to the iterative solution of less-dimensional problems of linear programming without loss of adequacy of final decisions, which, in turn, al-lowed to reduce the computational complexity of the practical realization of the pro-posed method on controllers of the software-defined network in real time.
Опис
Ключові слова
модель, метод, ієрархія, маршрутизація, ресурс, потік, пропускна здатність, координація, ітерація, model, method, hierarchy, routing, resource, flow, bandwidth, coordination, iteration
Цитування
Невзорова, О. С. Моделі та методи ієрархічно-координаційної маршрутизації в програмно-конфігурованих телекомунікаційних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 "Телекомунікаційні системи та мережі" / О. С. Невзорова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2018. – 23 с.
Колекції