Інтелектуальний капітал як джерело конкурентних переваг та критерій рейтингового оцінювання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Автори
Полозова, Т. В.
Мусієнко, В. О.
Зiнченко, М. Е.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавничий дім «Гельветика»
Анотація
Статтю присвячено дослідженню питання оцінки та вибору найбільш перспективного банку з погляду стабільності функціонування та інноваційного рівня як елемента інтелектуального капіталу. Розроблено алгоритм трансформації знань у конкурентні переваги компанії. Процедури і методичний інструментарій оцінки й вибору перспективного банку передбачають обґрунтування критеріїв, що дають змогу сформулювати кількісні оцінки перспективності. Запропоновано й обґрунтовано критерій інноваційного рівня банку. Запропонована модель оцінювання адаптивна до ступеня повноти вихідної інформації і може бути використана для оцінки та вибору господарюючого суб'єкта, перспективного з погляду чинників, що створюють конкурентні переваги та реалізують інноваційний підхід до розвитку. Передбачено можливість розвитку моделі як у плані розширення бази даних, так і в напрямі додавання оціночних критеріїв. Статья посвящена исследованию вопроса оценки и выбора наиболее перспективного банка с точки зрения стабильности функционирования и инновационного уровня как элемента интеллектуального капитала. Разработан алгоритм трансформации знаний в конкурентные преимущества компании. Процедуры и методический инструментарий оценки и выбора перспективного банка предусматривают обоснование критериев, позволяющих сформулировать количественные оценки перспективности. Предложен и обоснован критерий инновационного уровня банка. Предложенная модель оценивания адаптивна к степени полноты исходной информации и может быть использована для оценки и выбора хозяйствующего субъекта, перспективного с точки зрения факторов, создающих конкурентные преимущества и реализующих инновационный поход к развитию. Предусмотрена возможность развития модели как в плане расширения базы данных, так и в направлении добавления оценочных критериев.
Опис
Ключові слова
економiка знань, iнтелектуальний капiтал, методики рейтингової оцінки, інновації, экономика знаний, интеллектуальный капитал, методики рейтинговой оценки, инновации, knowledge economy, intellectual capital, rating methods, innovations
Цитування
Полозова Т. В. Інтелектуальний капітал як джерело конкурентних переваг та критерій рейтингового оцінювання / Полозова Т. В., Мусієнко В. О. Зiнченко М. Е. // Науковий Вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. – 2019. – № 34. – С. 90-96.