Внесок міністрів фінансів Російської Імперії другої половини XIX століття в розвиток наукових поглядів про фінанси

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Автори
Походзіло, Ю. М.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
НДІ ПЗІР НАПрН України
Анотація
У статті здійснено ґрунтовний аналіз історії наукових поглядів про фінанси та фінансову систему з метою пошуку більш дієвих та ефективних шляхів побудови сучасних механізмів правового регулювання банківської і податкової системи, вдосконалення митного та фінансового законодавства в Україні. Зокрема, у статті досліджено погляди саме державних діячів на розвиток системи фінансів та розглянуто складені міністрами фінансів записки, що відносяться до економічного і фінансового стану держави та є основним джерелом вивчення поглядів з даної тематики, які містили фінансово-правові концепції в їх найбільш концентрованому вигляді. // The article deals with a thorough analysis of the history of scientific views on finance and financial system to find more effective and effective ways to build modern mechanisms for legal regulation of the banking and tax system, improving customs and financial legislation in Ukraine. In particular, the article investigated the views of state figures on the development of the financial system and are discussed by the ministers of finance notes that relate to the economic and financial state of the state and are the main source of study of views on this topic containing financial and legal concepts in their most concentrated form.
Опис
Ключові слова
фінанси, система фінансів, історія вчень про фінанси та фінансово-правову науку, finance, financial system, history of teachings about finance and financial and legal science
Цитування
Походзіло Ю. М. Внесок міністрів фінансів Російської Імперії другої половини XIX століття в розвиток наукових поглядів про фінанси / Ю. М. Походзіло // Право та інноваційне суспільство. – 2018. – №1(10). – С. 64-71.