Модели и технология реинжиниринга корпоративной информационной системы

Немає доступних мініатюр
Дата
2003
Автори
Евланов, М. В.
Абу Сархан, З.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Розглянуто основні проблеми проектування інформаційних систем, запропоновані сучасні підходи до організації проектних робіт. Сформульовано концепцію паралельного проектування і еволюційного проектування інформаційних систем. Запропоновано узагальнену смислова модель інформаційної системи. Розглянуто деталізовані смислові опису узагальненої моделі вимог до елементів системи і обмежень, що накладаються на зв'язку системи у вигляді топологічних моделей смислового простору. The main problems of designing information systems are considered, modern approaches to organization of design works are offered. The concept of parallel design and evolutionary design of information systems is formulated. A generalized semantic model of the information system is proposed. The detailed semantic descriptions of the generalized model of the requirements for the elements of the system and the constraints imposed on the connections of the system in the form of topological models of the semantic space are considered.
Опис
Ключові слова
общая теория систем, реинжиниринг, критерий эффективности, информационный комплекс, интерфейсный комплекс
Цитування
Евланов М. В., Абу Сархан Захи. Модели и технология реинжиниринга корпоративной информационной системы // АСУ и приборы автоматики. – 2003. – Вып. 125. – С. 38-44.