Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/4113
Title: Моделі та метод балансування навантаження в телекомунікаційних мережах при розв'язанні задач маршрутизації та резервування ресурсів 
Authors: Мерсні, А.
Keywords: модель
метод
мережа
маршрутизація
резервування
ресурс
потік
пропускна здатність
балансування
model
method
network
routing
reservation
resource
flow
throughput
balancing
Issue Date: 2017
Citation: Мерсні, А. Моделі та метод балансування навантаження в телекомунікаційних мережах при розв'язанні задач маршрутизації та резервування ресурсів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 "Телекомунікаційні системи та мережі" / А. Мерсні ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2017. – 23 с. 
Abstract: Дисертаційна робота присвячена розв’язанню актуальної наукової задачі, яка пов’язана з оптимізацією процесів балансування навантаження в телекомунікаційних мережах (ТКМ) при розв’язанні задач маршрутизації та резервуван-ня ресурсів шляхом розробки та вдосконалення відповідних математичних моделей та методів з метою підвищення якості обслуговування в ТКМ в цілому. Отримала подальший розвиток модель та вперше запропоновано метод багато-адресної маршрутизації в телекомунікаційній мережі. Новизна рішень полягає в тому, що для реалізації багатошляхової стратегії маршрутизації кожен з багатоадресних потоків керовано розбивався на множину підпотоків, для кожного з яких розраховувався свій окремий багатоадресний шлях. Новизна також полягає у введенні дворівневої ієрархії розрахунків: на нижньому рівні формувались багатоадресні шляхи для кожного з підпотоків пакетів; а на верхньому рівні визначався оптимальний порядок балансування навантаження за розрахованими на нижньому рівні багатоадресними маршрутами. Отримала подальший розвиток математична модель маршрутизації багатоадресних потоків в напрямку підтримки спільного явного резервування канального ресурсу. Новизна моделі полягає в забезпеченні погодженого розв’язання задач багатоадресної маршрутизації та резервування канального ресурсу, в модифікації системи умов щодо за-побігання перевантаження каналів зв’язку при здійсненні спільного явного ре-зервування, при якому канальний ресурс виділявся одночасно декільком багатоадресним потокам, перелік яких задавався в явному вигляді. Удосконалено модель балансування навантаження при багатошляховій маршрутизації в телекомунікаційних мережах з неоднорідною архітектурою. Новизна моделі полягає в модифікації критерію оптимальності маршрутних рішень, який орієнтований на забезпечення як мінімальної завантаженості мережі в цілому, так і окремих її каналів зв’язку.Dissertation is devoted to solving of the actual scientific problem, which is related to optimization of load balancing processes in telecommunication networks (TCN) insolving routing and resource allocation tasks by developing and improving the corre-sponding mathematical models and methods in order to improve the quality of service in telecommunication networks as a whole. The model was further developed and the method of multicast routing in telecommunication network was firstly proposed. The novelty of the solutions is that for the implementation of the multipath routing strategy, each of the multicast flows is divided into a set of subflows, each of which was calcu-lated for its own multicast path. The novelty is also the introduction of the two-level hierarchy of calculations: the lower level formed the multicast paths for each of the subflow of packets; and at the upper level, an optimal load balancing order was deter-mined based on multicast routes calculated at the lower level. The mathematical model of multicast flow routing has been further developed in the direction of supporting the shared explicit reservation of the link resource. The novelty of the model is to provide an agreed solution for the problems of multicast routing and link resource reservation, to modify the system of conditions for preventing overload of communication links in implementation of a shared explicit reservation, in which the link resource was allocat-ed simultaneously to several multicast flows, the list of which was set explicitly. The load balancing model for multipath routing in telecommunication networks with heter-ogeneous architecture has been improved. The novelty of the model is modification of the optimality criterion of routing solutions, which is aimed at ensuring both the mini-mum utilization of the network as a whole and its individual communication links.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/4113
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MMersni_Amal_avtoref.pdf1.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.