Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни „Системи адап-тації роботів” для студентів усіх форм навчання напряму 6.050201 “Системна інженерія” Частина 1

Немає доступних мініатюр
Дата
2013
Автори
Бронніков, А. І.
Цимбал, О. М.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНУРЕ
Анотація
Розвиток сучасного виробництва, прискорення науково-технічного про-гресу в наш час тісно пов’язані з подальшим впровадженням у виробництво су-часної техніки та технологій. Одним з найперспективніших напрямків розвитку є засто¬сування гнучких виробничих систем. Такі системи у різноманітних варі-аціях є ос¬новною організаційною формою існування всього сучасного вироб-ництва. Вико¬ристання комп’ютеризованих інтегрованих систем у функціону-ванні сучасного виробництва має за мету розв’язання методологічної задачі ін-теграції виробничих си¬стем у вирішенні повсякденних та перспективних задач. Практичне розв’язання цих задач залежить від якості підготовки фахівців, здатних створювати технічні рішення, що відповідають вимогам автоматизації об¬робки технологічної інформації, виключають дублювання інформації, забез-печу¬ють інформаційну сумісність та ефективність керування.
Опис
Ключові слова
Адаптація, Комп`ютерний зір, OpenCV, Visual Studio
Цитування