Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/6690
Title: Методи підвищення завадостійкості каналів передачі інформації запитальних систем спостереження повітряного простору: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи»
Other Titles: Методы повышения помехоустойчивости каналов передачи информации запросных систем наблюдения воздушного пространства
Methods for improving noise immunity information channels of requesting observing systems airspace
Authors: Свид, І. В.
Keywords: запитальна система спостереження повітряного простору
запитальний канал передачі інформації
інформаційне забезпечення
польотна інформація
коефіцієнт готовності
завадостійкість
Issue Date: 2012
Publisher: ХНУРЕ
Citation: Свид І.В. Методи підвищення завадостійкості каналів передачі інформації запитальних систем спостереження повітряного простору: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи» / І.В. Свид. – Харків, 2012. – 20 с.
Abstract: Мета дисертаційного дослідження – створення методу підвищення завадостій-кості запитальних каналів передачі інформації при дії внутрісистемних, а також на-вмисних корельованих та некорельованих завад, у якому, за рахунок спадкоємного переходу від запитальних систем спостереження до запитальних каналів передачі польотної інформації, що забезпечує перехід від обслуговування запитів до обслуго-вування мережі та виключає можливість паралізації літакових відповідачів навмис-ною корельованою завадою і цим реалізується надійне інформаційне забезпечення споживачів системи контролю повітряного простору. Ocновні результати: отримала подальший розвиток модель каналу передачі інформації запитальних систем спосте-реження яка, на відміну від відомих, враховує вплив некорельованих завад у каналі відповіді на якість передачі інформації, що дозволило більш точно оцінити завадос-тійкість запитальних каналів передачі; вперше розроблено адресний за відповіддю метод передачі інформації у якому координати повітряного об’єкту включаються у склад інформації, що передається з борта повітряного об’єкту, що дозволило здійс-нити спадкоємний перехід від обслуговування абоненту до обслуговування мережі, і на основі цього підвищити завадостійкість запитальних каналів передачі інформації при дії внутрісистемних, навмисних корельованих та некорельованих завад; отримав подальший розвиток метод передачі інформації у запитальних системах спостере-ження який, на відміну від відомих, оснований на управлінні потоками як сигналів запиту так і сигналів відповіді, що дозволило послабити вплив внутрісистемних завад на завадостійкість каналів передачі. Практична значущість отриманих результатів полягає в тому, що: удосконале-на методика розрахунку коефіцієнту готовності запитальних систем спостереження при передачі польотної інформації з урахуванням наявності хаотичних імпульсних завад (ХІЗ) у каналі відповіді, яка дозволяє оцінити показники завадостійкості запи-тальної СС у реальних умовах завадової обстановки; розроблені пропозиції щодо збільшення кількості розрядів інформації, що передається у каналах передачі польо-тної інформації при використанні існуючого стандарту передачі; обґрунтована стру-ктура та визначено тип модуляції сигналів передачі інформації в запитальних каналах передачі ПІ.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/6690
Appears in Collections:Кафедра мікропроцесорних технологій і систем (МТС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Svyd_IV.pdf538.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.